Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Освітня програма

.

Освітня програма Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48

Освітня програма

загальної середньої освіти І ступеня

Херсонського загальноосвітнього навчально- виховного комплексу №48 Херсонської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

  

Освітня програма Херсонського НВК №48 загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

   Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

   Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиця 1,2);

пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозвязки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

у 1-му класі українська мова вивчається як єдиний курс з навчання грамоти і розвитку мовлення, а в 2-4 класах її вивчення забезпечується курсами з мови та читання окремо. В 1-4 класах 1година на тиждень навчального навантаження з фізичної культури буде використовуватись на вивчення предмету ритміка .

При розподілі годин варіативної складової робочого плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення.

         Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи використовуються наступним чином:

1 класи:

-1 година на тиждень на індивідуальні та групові заняття : з української мови - 0,5 години, з математики – 0,5 години.

2 - 4 класи:

- 2 година на тиждень на додаткові індивідуальні та групові заняття

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" , "Основи здоров'я" та «Ритміка», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Для недопущення перевантаження учнів вчителі враховують їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

   Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніхкомпонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються навеб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

 

 

Навчальна освітня програма

початкової освіти спеціальних класів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

(1-й клас 2018-2019 навчальний рік)

       Програма початкової освіти 1-го класу для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

       Навчальна освітня программа початкової освітискладається з семи освітніх галузей: («Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура”) і передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту для дітей з особливими освітніми потребами через навчальні предмети.

     Навчальна освітня програма 1-го класу для дітей із затримкою психічного розвитку визначає загальний обсяг навчального навантаження відповідно до Навчального плану початкової освіти для спеціальних класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання додаток 5 Типової освітньої програми.

     Розподіл навчального навантаження на тиждень подано у Таблицях розподілу навчального часу для 1-го класу для дітей із затримкою психічного розвитку – додаток 5 до Типової освітньої програми початкової освіти (наказ МОНУ від 26.07.2018 р.№814).

       Навчальна освітня програма дає цілісне уявлення про зміст і структуру I ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами та роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети і охоплюють інваріантну складову, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими потребами та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

      Типовими навчальними програмами для дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних класах передбачені години       інваріантної   складової, яка сформована на державному рівні і є обов’язковою для спеціальних класів, і корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

-         розвиток мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами;

-         розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;

-         формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти;

-         створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво   важливих компетенцій.

     Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

     Корекційно-розвиткова робота для дітей із затримкою психічного розвитку. Мета: формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку.

       Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

 1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування еталонних уявлень; формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.
 2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів); цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної діяльності.
 3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.
 4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного словникового запасу, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управляння й узгодження слів у реченні, зв’язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорорслими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.
 5. Розвиток психомоторики. Формування рухових умінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторної функції і дихання.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи для дітей із

затримкою психічного розвитку: «Розвиток мовлення», «Корекція розвитку», «Ритміка».

   Корекційно-розвиткова робота для дітей із затримкою психічного розвитку, які мають розлади аутичного спектра.Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спетра.

 1. Розвиток психомоторики. Удосконалювати психомоторні функції та властивості   (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).
 2. Соціально-комунікативний розвиток (формувати здатність до наслідування ланцюга дій, формувати здатність до підтримки та ініціювання соціальної взаємодії, формувати комунікативні уміння та навички діалогу, стимулювати розвиток зв’язного мовлення (активний та пасивний словниковий запас), розвивати навички соціальної поведінки і компетентності, розвивати здатність брати участь у соціально-рольових іграх).
 3. Емоційно-мотиваційний розвиток (розвивати довільність психічних функцій, розвивати та гармонізувати емоційну сферу, формувати емоційну саморегуляцію, розширювати інтереси (долання стереотипів), формувати пізнавальну і навчальну мотивацію).

       Основні напрями корекційно-розвиткової роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями, які мають розлади аутистичного спектру: Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

 1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).
 2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію).
 3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас)формувати соціально-побутові навички).

      Повноцінність початкової освіти здобувачів загальної середньо освіти для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин та корекційно-розвиткових занять.

       Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

       Зміст навчального часу та корекційно-розвиткової роботи

визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, метою, завданнями та напрямами такої роботи: формування ключових компетентностей учнів, що є основою      концепції Нової української школи .

       Компетентнісний підхід, спрямований на оновлення змісту освіти, заснованого на формування необхідних життєвих компетентностей, визначає спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключові, предметні та життєва.  Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість, а саме:

-         володіння державною мовою, що передбачає уміння (самостійно або за допомогою) усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови, для ефективного спілкування та культури самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

-         здатність спілкуватися рідною мовою, що передбачає використання

рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті,

освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти

прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у

відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного

спілкування ;

-         математична компетентність передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі,моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

-         компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачає формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

-         інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно   навчатися, проводити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти;

-         екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;;

-         інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та   інших життєвих ситуаціях;

-         навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її длдя оцінювання навчальних потреб, визнання власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

-         громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомлення рівних прав та можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

-         культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості, формування навичок культури поведінки в соціумі;

-         підприємливість та фінансова грамотність, що передбачає ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

       Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

       Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

       Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

     Використання годин варіативної складової та корекційно-розвиткового блоку в спеціальних класах ( учні з особливими освітніми потребами) подано у відповідній таблиці (додаток до освітньої програми).

       Освітню програму для 1-го класу (учні з затримкою психічного розвитку) розроблено у відповідності до наказу МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

                           Таблиця розподілу навчального часу

для спеціальних класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей із затримкою психічного                розвитку

відповідно до додатку 5 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 26.07.2018 №814)

Освітні галузі

   Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

       1 кл.

Мовно-літературна

Українська мова

     4+1

Літературне читання

     3

Іноземна мова (англійська)

     2

Математика

Математика

     4

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Я досліджую світ

     3

Технологічна

Трудове навчання

      1

Інформативна

Інформатика

       -

Мистецька

Образотворче мистецтво

     1

Музичне мистецтво

     1

Фізкультурна

Фізична культура

       3

   Усього

 

       22+1

Корекційно-розвиткова робота

Корекція розвитку

       3

Ритміка

       2

Розвиток мовлення

      5

Додатковий час на предмети,факультативи,індивідуальні заняття та консультації

       1

Гранично допустиме навчальне навантаження

       20

В с ь о г о

       33

Освітня програма

5-9 класів закладу загальної середньої освіти II ступеня

для дітей з особливими освітніми потребами

       Навчальна освітня програма спеціальних класів закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 №144, зареєстрованого у Міністерству юстиції України 14 березня 2013 року за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальної загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційних центрів», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року №815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627».

       Освітня програма визначає загальний обсяг навчального навантаження в межах навчальних планів ( таблиці розподілу навчального часу 8,16,19. Відповідно до особливостей психофізичного розвитку та мови навчання передбачено окремі варіанти навчальних планів: для дітей зі зниженим слухом - таблиця 8, для дітей із затримкою психічного розвитку - таблиця 16, для дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку з російською мовою навчання – таблиця 19.

       Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти складає для учнів 5-10-х класів - 6265 годин (для дітей з затримкою психічного розвитку 5-9 класів – 5145): для 5-х класів – 875 годин/ навчальний рік, для 6-х класів – 980 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 8,9-х класів – 1120 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень подано у таблицях 8,16,19 Типових освітніх програм розподілу навчального часу для спеціальних класів для дітей особливими освітніми потребами (5-9 класи).

       Навчальна освітня програма дає цілісне уявлення про зміст і структуру II ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами та роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети і охоплюють інваріантну складову, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються діти з особливими потребами та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

       Державний стандарт базової та повної середньої складається із семи освітніх галузей: «Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура” і передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту для дітей з особливими освітніми потребами.

     Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література», « Зарубіжна література», «Російська мова», «Російська література» (5-7,9 класах – діти з інтелектуальними порушеннями з російською мовою навчання), «Українська жестова мова» ( 6,8 класи зі зниженим слухом), «Іноземна мова» (діти з затримкою психічного розвитку та порушенням слуху). Здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями та складними порушеннями розвитку предмет «Іноземна мова» не вивчають.

Освітні галузі «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5,6 класи з затримкою психічного розвитку, 6-го класу зі зниженим слухом, 5-7,9 – з інтелектуальними порушеннями), «Алгебра» та «Геометрія» (8 клас зі зниженим слухом).

Освітня галузь «Природознавство» реалізуються через навчальні предмети: «Природознавство» (5 клас з затримкою психічного розвитку, 5-7,9 – з інтелектуальними порушеннями та дітей зі складними порушеннями), «Біологія» (6 - з затримкою психічного розвитку, 6,8 – зі зниженим слухом), «Географія» (6 клас з затримкою психічного розвитку, 6,8 класи зі зниженим слухом,   6,7,9 – з інтелектуальними порушеннями), «Фізика» (8 клас зі зниженим слухом), «Хімія» (8 клас зі зниженим слухом), «Фізика іхімія у побуті» (7,9 класи з інтелектуальними порушеннями розвитку).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предметм: «Я у світі» (5 клас з інтелектуальними порушеннями розвитку), «Історія України» (5,6 класи з затримкою психічного розвитку, 6,8 класи зі зниженим слухом, 7,9 – з інтелектуальними порушеннями), «Всесвітня історія» (6 клас з затримкою психічного розвитку, 6,8 – зі зниженим слухом).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво» ( 5,6 класи з затримкою психічного розвитку, 6 клас зі зниженим слухом, 5-7 – з інтелектуальними порушеннями), «Музичне мистецтво» (5,6 класи з затримкою психічного розвитку, 6 – зі зниженим слухом, 5-7 – з інтелектуальними порушеннями) , «Мистецтво» ( 8 клас зі зниженим слухом).

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура», «Ритміка» (5-9 класи з затримкою психічного розвитку, зі зниженим слухом, з інтелектуальними порушеннями), «Лікувальна фізична культура» ( 5-9 класи зі зниженим слухом та з інтелектуальними порушеннями).Фізичний розвиток учнів забезпечується щляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки та лікувальної фізкультури.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети: «Трудове навчання» та «Інформатики».

Навчальна освітня програма 5-9-х класів для дітей з особливими освітніми потребами включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлених особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через предмети:

-для дітей зі зниженим слухом – «Розвиток слухового сприймання та формування вимови», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

-для дітей з затримкою психічного розвитку – «Розвиток мовлення», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

-для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Ритмікв», «Лікувальна фізкультура»;

-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: «Лікувальна фізкультура», «Корекція розвитку»;

-для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушенням опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями): «Корекціяя розвитку», «Соціально-побутове орієнтування», «Лікувальна фізкультура».

Варіативна складова використовується з урахуванням інтересів та потреб здобувачів освіти на: підсилення предметів інваріантної складової; запровадження факультативів; курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур; рідний край; хореографію; креслення; основи споживчих знань; світ професій тощо); індивідуальні заняття та консультації.

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної складових навчального плану та корекційно-розвиткових занять.

Години корекційно-розвитковиї занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

    

   Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які повинні бути реалізовані в рамках кожної освітньої галузі, результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти (подані в таблиці).

з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою (і рідною – у разі відмінності, українською жестовою, або за допомогою альтернативних засобів спілкування)

Уміння: (самостійно, або за допомогою) ставити запитання та розпізнавати проблему; робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (тексті, таблицях, діаграмах, графіках); розуміти, пояснювати, перетворювати тексти задач письмово; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів; чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас.

Ставлення: розуміння чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем, законів тощо

2

Спілкування іноземними мовами (здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями іноземну мову не вивчають)

Уміння: самостійно або за допомогою здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух (або за допомогою американської дактильної абетки), зміст автентичних текстів; читати та розуміти тексти різних жанрів, видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі, відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно (за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі – альтернативні засоби спілкування), відповідно до різних потреб. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультімедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти

3

Математична компетентність

Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об'єктами навколишньої дійсності; розв'язувати задачі, зокрема -–практичного змісту; будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя у сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного та оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розвязання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища та процеси; користуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки, технологій, ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструю функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: (самостійно та за допомогою) структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розвязання математичних задач

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, корегувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб, цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність у тому, що успіх команди – це особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших людей.

Навчальний ресурс: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна та громадська компетентності

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати   та сприймати аргументи та докази; аргументувати та відстоювати власну позицію; ухвалювати аргументовані рішення в різних життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та відігравати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані та міркування.

Ставлення: ощадливість, поміркованість; рівне ставлення до інших, незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; повага до прав людини.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог із повагою до національних та культурних особливостей співрозмовника, дотримуючись при цьому етики спілкування та взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем, інших виробів).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства; художній смак.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати та оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмету та екології на основі різних даних; ощадне, бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарно-гігієнічних норм у побуті; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція відносно вживання алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

       Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення здобувачів освіти до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практично його спрямованість.

       Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомогають формуванню у здобувачів освіти уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища; використання специфіки окремих предметів, предметних циклів та міжпредметних зв’язків, залежно від змісту, цілей навчальних дисциплін, пов’язаних з тією чи іншою наскрізною лінією; реалізацію надпредметних, загальношкільних проектів; предметів за вибором; позакласну роботу та гуртки.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Проблема: Формування соціальної активності, відповідальності, екологічної свідомості, готовності брати участь у збереженні довкілля та розвитку суспільства; усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь

Реалізація: через засвоєння матеріалу з окремих предметів та предметних циклів, позакласну роботу та проекти: завдання з реальними даними про використання, збереження, примноження природних ресурсів. Аналіз та формулювання висновків при осмисленні цих даних.

Громадянська відповідальність

Проблема: Становлення позиції відповідального громадянина, який розуміє принципи й механізми функціонування суспільства

Реалізація: переважно через колективну діяльність, яка вимагає бути готовими до співпраці, толерантного ставлення до інших, сприйняття нових думок та видів діяльності. При викладанні окремих предметів вчителям також важливо: викликати позитивні емоції, підтримувати навчальну мотивацію, виховувати сумлінність, порядність, старанність, систематичність, послідовність, наполегливість та чесність, надавати приклад толерантного ставлення до учасників навчального процесу, незалежно від рівня досягнень та особливостей психофізичного розвитку.

Здоровя та безпека

Проблема: формування здатності вести здоровий спосіб життя та створювати навколо себе безпечне життєве середовище

Реалізація: через завдання з реальними даними про безпеку, здоровя, обережність на дорозі, вдома, в різних реальних життєвих ситуаціях.

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема: розвиток лідерських ініціатив, здатність бути активним, успішним, мобільним, обізнаним із практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування коштів)

Реалізація: через розв’язання практичних завдань щодо планування та здійснення господарської діяльності, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Таблиця розподілу навчального часу

для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку з українською мовою навчання

відповідно до таблиці 16 до Типової освітньої програми (наказ МОН України від 12.06.2018 № 627 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 26.07.2018 №815)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-Г

6-В

Мови і літератури

Українська мова

3+1

3+1

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Зарубіжна   література

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

-

1

Основи правознавства

-

-

Математика

Математика

4

4

Алгебра

-

-

геометрія

-

-

Природознавство

Природознавство

2

-

Біологія

-

2

Географія

-

2

Фізика

-

-

Хімія

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Мистецтво

-

-

Технології

Трудове навчання

3

3

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична

культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

2

2

Разом

24+1

27+1

Корекційно-розвиткові

заняття

Розвиток мовлення

1

1

Корекція розвитку

1

1

Ритміка

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

Гранично допустиме навантаження

25

28

В с ь о г о

29

32

         

Таблиця розподілу навчального часу

для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей з інтелектуальними порушеннями з російською мовою навчання

відповідно до таблиці 19 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 12.06.2018 №627)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-Д

6-Д

7-В

9-Г

Мови і літератури

Російська мова

2

2

2

2

Російська література

2

2

2

2

Українська мова

1+1

1+1

1+1

1+1

Українська література

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

 

-

2

1

Я у Світі

1

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

Географія

-

2

1

2

Фізика і хімія в побуті

-

-

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

Технології

Трудове навчання

6

8

8

10

Інформатика

1

1

1

1

Здоров'я і фізична

культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

Разом

24+1

27+1

29+1

31+1

Корекційно-розвиткові

заняття

Соціально-побутове

орієнтування

2

2

2

2

Розвиток мовлення

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура

1

1

1

     1

Ритміка

1

1

1

1

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1

Гранично допустиме навантаження

25

28

30

32

Всього без урахування поділу класів на групи

30

33

35

37

 

Таблиця розподілу навчального часу

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей з порушенням (зниженням) слуху з навчанням українською мовою

відповідно до таблиці 8 Типової освітньої програми (наказ МОН України від12.06.2018 № 627)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6-Д

8-В

Мови і літератури

Українська мова

3+1

3+1

Українська література

2

2

Українська жестова мова

1

1

Іноземна мова (англійська)

2

2

Зарубіжна   література

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

-

Математика

Математика

4

-

Алгебра

-

2+1

геометрія

-

2

Природознавство

Природознавство

-

-

Біологія

1

2

Географія

2

2

Фізика

-

2

Хімія

-

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

Мистецтво

-

1

Технології

Трудове навчання

3

2

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична

культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

2

2

Разом

27+1

30+2

Корекційно-розвиткові

заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

6

6

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

2

Гранично допустиме навантаження

28

32

Всього без урахування поділу класів на групи

36

40

         

Навчальна освітня програма

початкової освіти спеціальних класів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

(2-4-х класів 2018-2019 навчальний рік)

       Освітня програма спеціальних класів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» та наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 року № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».

     Навчальна освітня програма визначає загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів (таблиці 10,14). Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти навчальних планів для дітей із затримкою психічного розвитку з українською мовою навчання - таблиця 10, для дітей з інтелектуальними порушеннями з українською мовою навчання - таблиця 14,   для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів - таблиця 19; для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату – таблиця 12.

     Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 2-4-х класів спеціальних закладів загальної середньої освіти складає 2275 годин/навчальний рік: для 2-х класів - 735 годин/навчальний рік, для 3-х, 4-х класів - 770 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень подано у таблицях розподілу навчального часу спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (додаються).

В освітній програмі дається цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлюється погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначається гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти і передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами складається з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)», «Іноземна мова» (діти з інтелектуальними порушеннями предмет «Іноземна мова» не вивчають).

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі».        

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» з і «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво». Заклад освіти може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс «Мистецтво».

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти;

- створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи. Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: орієнтування в просторі, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з тяжкими порушеннями

                               мовлення

Мета: компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

1. Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.

2. Подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.

3. Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.

4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки. Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного

                           розвитку

Мета: формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку. Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування еталонних уявлень; формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.

2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної діяльності.

3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.

4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного словникового запасу, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі; розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.

5. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з порушенням

                     опорно-рухового апарату

Мета: створення та забезпечення психофізичного та особистісного розвитку дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, корекції наявних порушень психофізичного розвитку та забезпечення умов для розвитку усіх психічних процесів, що сприятиме максимальній соціалізації дітей. Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

1. Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату.

2. Подолання порушень з урахуванням механізмів їх виникнення з опорою на найбільш збережені функціональні системи розвитку.

3. Попередження появи та корекція вторинних порушень психофізичного розвитку.

4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

5. Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльностей.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: лікувальна фізкультура, корекція розвитку.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними

                   порушеннями

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з інтелектуальними порушеннями.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

1. Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей.

2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.

3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь ‘диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

       Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними

     порушеннями помірного та тяжкого ступенів

Мета: формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі. Досягнення цієї мети забезпечується розв'язанням наступних завдань:

1. соціальна адаптація дітей;

2. корекція порушень розвитку;

3. загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: психомоторний та сенсорний розвиток, логопедичні заняття, ритміка.

У роботі з цією категорією дітей основна увага приділяється формуванню у них певного обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними

       порушеннями, які мають розлади аутичного спектра

Мета - психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:

1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).

2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію).

3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички).

Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного

           розвитку, які мають розлади аутичного спектра

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:

1. Розвиток психомоторики. Удосконалювати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, влучність, витривалість).

2. Соціально-комунікативний розвиток (формувати здатність до наслідування ланцюга дій, формувати здатність до підтримки та ініціювання соціальної взаємодії, формувати комунікативні уміння та навички діалогу, стимулювати розвиток зв’язного мовлення, розвивати навички соціальної поведінки і компетентності, розвивати здатність брати участь у соціально- рольових іграх).

3. Емоційно-мотиваційний розвиток (розвивати довільність психічних функцій, розвивати та гармонізувати емоційну сферу, формувати емоційну саморегуляцію, розширювати інтереси (долання стереотипів), формувати пізнавальну та навчальну мотивацію). Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти закладу освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичної культури.

При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах - 40 хвилин, визначених Державними санітарними нормами та правилами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»).

Повноцінність початкової освіти здобувачів освіти спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

       Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

         Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях .

       Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних, їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання, діти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Ключові компетентності та наскрізні лінії подані в таблицях.

з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою (і рідною – у разі відмінності, українською жестовою, або за допомогою альтернативних засобів спілкування)

Уміння: (самостійно, або за допомогою) ставити запитання та розпізнавати проблему; робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (тексті, таблицях, діаграмах, графіках); розуміти, пояснювати, перетворювати тексти задач письмово; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів; чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас.

Ставлення: розуміння чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем, законів тощо

2

Спілкування іноземними мовами (здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями іноземну мову не вивчають)

Уміння: самостійно або за допомогою здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух (або за допомогою американської дактильної абетки), зміст автентичних текстів; читати та розуміти тексти різних жанрів, видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі, відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно (за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі – альтернативні засоби спілкування), відповідно до різних потреб. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультімедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти

3

Математична компетентність

Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об'єктами навколишньої дійсності; розв'язувати задачі, зокрема -–практичного змісту; будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя у сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного та оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розвязання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища та процеси; користуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки, технологій, ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструю функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: (самостійно та за допомогою) структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розвязання математичних задач

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, корегувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб, цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність у тому, що успіх команди – це особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших людей.

Навчальний ресурс: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна та громадська компетентності

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати   та сприймати аргументи та докази; аргументувати та відстоювати власну позицію; ухвалювати аргументовані рішення в різних життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та відігравати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані та міркування.

Ставлення: ощадливість, поміркованість; рівне ставлення до інших, незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; повага до прав людини.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог із повагою до національних та культурних особливостей співрозмовника, дотримуючись при цьому етики спілкування та взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем, інших виробів).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства; художній смак.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати та оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмету та екології на основі різних даних; ощадне, бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарно-гігієнічних норм у побуті; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція відносно вживання алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

       Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомогають формуванню у здобувачів освіти уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища; використання специфіки окремих предметів, предметних циклів та міжпредметних зв’язків, залежно від змісту, цілей навчальних дисциплін, пов’язаних з тією чи іншою наскрізною лінією; реалізацію надпредметних, загальношкільних проектів; предметів за вибором; позакласну роботу та гуртки.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Проблема: Формування соціальної активності, відповідальності, екологічної свідомості, готовності брати участь у збереженні довкілля та розвитку суспільства; усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь

Реалізація: через засвоєння матеріалу з окремих предметів та предметних циклів, позакласну роботу та проекти: завдання з реальними даними про використання, збереження, примноження природних ресурсів. Аналіз та формулювання висновків при осмисленні цих даних.

Громадянська відповідальність

Проблема: Становлення позиції відповідального громадянина, який розуміє принципи й механізми функціонування суспільства

Реалізація: переважно через колективну діяльність, яка вимагає бути готовими до співпраці, толерантного ставлення до інших, сприйняття нових думок та видів діяльності. При викладанні окремих предметів вчителям також важливо: викликати позитивні емоції, підтримувати навчальну мотивацію, виховувати сумлінність, порядність, старанність, систематичність, послідовність, наполегливість та чесність, надавати приклад толерантного ставлення до учасників навчального процесу, незалежно від рівня досягнень та особливостей психофізичного розвитку.

Здоровя та безпека

Проблема: формування здатності вести здоровий спосіб життя та створювати навколо себе безпечне життєве середовище

Реалізація: через завдання з реальними даними про безпеку, здоровя, обережність на дорозі, вдома, в різних реальних життєвих ситуаціях.

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема: розвиток лідерських ініціатив, здатність бути активним, успішним, мобільним, обізнаним із практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування коштів)

Реалізація: через розв’язання практичних завдань щодо планування та здійснення господарської діяльності, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

   Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

       Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

                                     Таблиця розподілу навчального часу

спеціальних класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку

відповідно до таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 25.06.2018 №693)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Мова і література

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

 

Літературне читання

2

2

 

Іноземна мова (англійська)

1,5+0,5

1,5+0,5

 

Математика

Математика

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

 

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

 

Основи здоров’я

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

 

Сходинки до інформатики

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

Усього

20+1

21+1

 

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

3

3

 

Ритміка

2

2

 

Розвиток мовлення

5

5

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової,курси за вибором,індивідуальні та групові заняття

1

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

21

22

 

В С Ь О Г О

31

32

 

Таблиця розподілу навчального часу

спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями

відповідно до таблиці 14 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 25.06.2018 №693)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень в класах

2-Г

3-Г

4-Г

Мова і література

Українська мова

4

4

4

Літературне читання

3

3

3

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

Основи здоров’я

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Усього

20

21

21

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

4

Ритміка

1

1

1

Лікувальна фізкультура

1

1

1

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової,курси за вибором,індивідуальні та групові заняття

1

1

1

Факультативи

Інформатика

Сходинки до інформатики

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

21

22

22

В С Ь О Г О

29

30

30

           

Таблиця

Використання годин варіативної складової та корекційно-розвиткового блоку в спеціальних класах (учні з особливими освітніми потребами):

   К л а с

Назва навчальних предметів,факультативів, курсів за вибором

Кількість годин

Програма

1-й клас (ІПК)

Підсилення інваріантної складової з української мови

1

 

2,3 класи (ІПК)

Підсилення інваріантної складової з:

Української мови

Англійської мови

0,5

0,5

 

1,2,3 класи (ІПК)

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

Ритміка

3

5

2

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.Укл.Омельченко І.М.,Федорович Л.О. К.:НАПН,2016

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Бабяк О.О.. К.2016

2,3,4 класи з ООП (інтелектуальні порушення)

Факультативи   з інформатики (сходинки до інформатики)

Розвиток мовлення

Соціально-побутове орієнтування

Ритміка

Лікувальна фізкультура

1

4

2

1

1

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.Укл.Омельченко І.М.,Федорович Л.О. К.:НАПН,2016

Соціально-побутове орієнтування. Комплект навчальних програм за ред.. Макарчук Н.О.,1-4 класи. 2014.

5,6 класи (ІПК)

Підсилення інваріантної складової з української мови;

Розвиток мовлення

Корекція розвитку

Ритміка

1

1

1

2

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.Укл.Омельченко І.М.,Федорович Л.О. К.:НАПН,2016

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція особистісного розвитку) для 5-9 класів спеціальних ЗНЗ для дітей із затримкою психічного розвитку. Логвінова І.П., Кучеренко О.Ю., 2016

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями. Редько Л. О., Безкоровайна Л. А.,

Гладченко І. В. 2017

6,8 класи зі зниженим слухом

8 клас

Підсилення інваріантної складової з української мови;

Розвиток слухового сприймання та формування вимови;

Ритміка;

Підсилення інваріантної складової з алгебри

1

6

2

1

Програма з корекційно-розвиткової роботи (КРР) «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» для 6-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Федоренко О.Ф.,Автономова І.В., Різоль М.В., Коноваленко М.В.)

Програма КРР «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних   ЗНЗ для дітей зі зниженим слухом (Вовченко О.А.)

5,6,7,9 класи з інтелектуальними порушеннями

Підсилення інваріантної складової з української мови

Соціально-побутове орієнтування

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Ритміка

1

2

1

1

1

Програма КРР «Соціально-побутове орієнтування» для 5-10 класів спеціальних ЗНЗ для дітей з інтелектуальними порушеннями (Остапенко Л.І., Тарновська Л.І.)

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.Укл.Омельченко І.М.,Федорович Л.О. К.:НАПН,2016

Програма з КРР «Лікувальна фізична культура» для 5-9 класів для спеціальних ЗНЗ для дітей з ЗПР (Шеремет Б.Г., Сак Т.В., Соколова Г.Б., Маматова З.Р., Бабяк О.О., Мельниченко М.В.)

Програма КРР «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних ЗНЗ для дітей з інтелектуальними порушеннями (Редько Л.О., Безкоровайна Л.А., Гладченко І.В.)


Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки