Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Нові знання

 

Статут школи

statut20150002

 

                                            СТАТУТ

ХЕРСОНСЬКОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ №48

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                     

                           

                                                                            СХВАЛЕНО

                                                                                                                                   

                                                                            загальними зборами

                                                                            Херсонського

                                                                            загальноосвітнього

                                                                            навчально-виховного

                                                                            комплексу  № 48 Херсонської

                                                                            міської ради

                                                                            від «_15_»_квітня_2015р.

                                                                            протокол №_4_  

                                                   

                                                             м. Херсон, 2015


ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.         ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ      КОМПЛЕКС № 48 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – НВК №48) – це загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів Херсонської міської ради із спеціальними класами для навчання дітей з     особливими освітніми потребами.

  1.2.         НВК №48 створено шляхом приєднання Херсонської спеціальної загальноосвітньої   школи №2 Херсонської міської ради. НВК №48 та є правонаступником майна, всіх прав та    обов’язків Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи №2 Херсонської міської ради.  

 1.3.         Місцезнаходження НВК №48 (юридична адреса): вулиця 28 Армії, будинок 14,    місто Херсон, 73005; вулиця Червонопрапорна, будинок 28, місто Херсон, 73000.

 1.4.         НВК №48 є юридичною особою, має печатку, штамп,  бланки з власними  реквізитами. Може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства,  самостійний баланс. НВК №48 може обслуговуватися централізованою бухгалтерією при  управлінні освіти Херсонської міської ради.

 1.5.         Засновником НВК №48 є Херсонська міська рада (далі - Засновник). Управління    освіти Херсонської міської ради сприяє фінансовому та матеріально-технічному      забезпеченню НВК №48.

  1.6.         Головною метою НВК №48 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття    повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної    підготовки та підтримки  дітей; забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми    потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до  участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та  потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в  суспільство дітей з особливими освітніми потребами.

 1.7.         Головним завданням НВК №48 є:

 -   створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

 -    рання інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціалізуюче середовище;

 -   забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на здобуття  певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого  навчально-виховного процесу в НВК №48 з корекційно - розвитковою роботою та  медичною реабілітацією;

 -   виховання  почуття доброти, милосердя, взаємовиручки та адаптації учнів з різним станом  здоров'я в соціум;

 -   виховання шанобливого ставлення до родини, старших, поваги до народних традицій і  звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших  народів і націй;

 -   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої  до професійного самовизначення;

 -   виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державних  символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і  громадянина;

 -   розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 -   реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 -   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої  соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення  фізичного та психічного здоров’я;

 -   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину   і  суспільство;

 -   виховання цілісного сприйняття світу, вміння орієнтуватися в системі загальнолюдських  цінностей;

 -   підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 -   проведення корекційно - розвиткової  роботи, спрямованої на розвиток компенсаторних  можливостей учнів з особливими освітніми потребами, для їхньої подальшої соціальній  реабілітації у соціумі;

 -   створення умов для спеціального оздоровчо-виховного та корекційного навчання,  відновлення здоров'я, адаптації та інтеграції в сучасному світі;

 -   здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та вихованні з  урахуванням характеру порушень;

 - розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і вміння учнів самовдосконалюватись;

 -   розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення  їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої  особистості;

 -   сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі,  міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових  трудових умінь і навичок;

 -   сприяння фізичного і психічного розвитку дітей;

 -   забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого -  медико - педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей  психофізичного розвитку учнів;

 -   здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної  допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в  комплексній навчально-виховній, корекційно - розвитковій роботі.

 1.8.         У своїй діяльності НВК №48         керується Конституцією України, законами  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положенням про загальноосвітній  навчальний заклад, положенням про спеціальні класи для навчання дітей з особливми  освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, іншими законодавчими  та  нормативно-правовими  актами України та цим Статутом.

 1.9.         НВК №48 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї  компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 1.10.    НВК №48  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

 -   безпечні умови освітньої діяльності;

 -   дотримання державних стандартів освіти;

 -   дотримання договірних зобов'язань у відносинах з іншими суб’єктами освітньої  виробничої і наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 -   дотримання фінансової дисципліни.

 1.11.    У НВК №48 визначено українську мову навчання і можливо запровадження профілю  навчання, поглиблене вивчення окремих предметів і курсів за  вибором;

 1.12.    НВК №48 має право:

  -   проходити в установленому порядку державну атестацію;

  -   визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за  погодженням із Засновником;

 -   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 -   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальну пошукову  роботу, що не суперечить законодавству України;

 -   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників  навчально-виховного процесу;

 -   за згодою Засновника, бути розпорядником майна згідно з законодавством України та  власним Статутом;

 -   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого  самоврядування,  юридичних і фізичних осіб;

 -   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження порядку,  визначеному законодавством України;

 -   організовувати навчання та виховання дітей, які проживають за межами мікрорайону;

 -   здійснювати капітальний і поточний ремонти у межах виділених коштів;

 -   об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших  підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

 -   відкривати всі види рахунків, у тому числі валютні, у банках України.

 1.13.    У НВК №48 створені та функціонують: методична рада, методичні об’єднання  вчителів предметників,  працюють соціально-психологічна  служба та психолого-медико-  педагогічна шкільна комісія . Для науково-дослідницької роботи можуть створюватись  творчі групи.

 1.14.    Медичне обслуговування та організація харчування учнів здійснюється відповідно до  законодавства України.

 1.15.    Відносини НВК №48 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що    укладені між ними.

2.     ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ

2.1.        Зарахування учнів  до загальноосвітніх класів І - ІІІ ступенів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів здійснюється за наказом керівника закладу. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

2.2.        Зарахування до класів з поглибленим вивченням окремих предметів  здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.3.        Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних класів здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення відповідного органу управління освітою, висновку психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для дитини з інвалідністю), висновку сурдолога (для дітей з порушеннями мовлення), окрім зазначених, подаються документи, передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу.

 2.4.        Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, на основі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.5.        За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, у НВК №48 можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК №48, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.6.        У разі відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні учні спеціальних класів за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють, переводяться до навчання у звичайні класи.

 2.7.        Не зараховуються до спеціальних класів НВК №48 діти з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією, відсутністю навичок самообслуговування; з психічними захворюваннями, у яких, окрім розумової відсталості, спостерігаються інші тяжкі нервово-психічні порушення; з розумовою відсталістю або органічною деменцією з вираженими і стійкими психопатоподібними розладами; з розумовою відсталістю з частими денними  судомними нападами; з шизофренією із стійкими психопатичними розладами; стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом, яким за станом здоров’я протипоказане перебування в дитячому колективі, діти зі зниженим слухом у поєднанні з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, сліпоглухі діти.

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 3.1.          НВК №48 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного  плану, у якому відображаються найголовніші питання роботи закладу. План роботи затверджується радою НВК №48.

 3.2.         Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план , що складається на основі відповідних типових навчальних планів,  роблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання;  для спеціальних класів  робочий навчальний план складається  на основі типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та або розумового розвитку, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 Робочий навчальний план погоджується Радою НВК №48 і затверджується управлінням освіти  Херсонської міської ради.

 3.3.         НВК №48 працює за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки Україні, які забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей; спеціальні класи працюють за навчальними програмами, підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах. У разі необхідності та з урахуванням стану здоров’я, особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах можуть використовуватись рекомендовані навчальні програми та підручники загальноосвітніх навчальних закладів.

 3.4.         Навчально-виховний процес у спеціальних класах має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями (вихованцями) програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

 3.5.         Відповідно до Типових навчальних планів у спеціальних класах залежно від їх виду проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, соціально-побутового, просторового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення), слухового, зорового, дотикового сприймання, комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, створення сприятливих умов для здобуття повної загальної середньої освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів (вихованців). Корекційні заняття проводять вчителі класу та спеціалісти – дефектологи індивідуально або групами, залежно від особливостей розвитку учнів та труднощів навчання.

 3.6.         Педагогічні працівники НВК №48 самостійно добирають науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Статуту, з урахуванням специфіки НВК №48, профілю, державних стандартів та інших особливостей навчально-виховного процесу.

 3.7.         НВК №48 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

 3.8.         Структура навчального року та режим роботи встановлюються НВК №48 в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.9.         Навчальний рік у НВК №48 розпочинається 01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня наступного року.

3.10.    Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

3.11.    Тривалість уроків у НВК №48 становить: у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5- 11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку, але не менше як 10 хв., для організації харчування учнів тривалість перерви (після другого або третього уроку) встановлюється  не менше 20 хв.

 3.12.    Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану, з дотриманням санітарно-гігієнічних  та педагогічних вимог і затверджується директором НВК №48. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр, погоджується профспілковим комітетом НВК №48 і затверджується директором.

 Тижневий режим роботи НВК №48 затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 3.13.    Домашні та самостійні завдання у 1-му класі не даються. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета у початкових класах визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання у 5-11 класах даються з урахуванням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, психофізичних та індивідуальних можливостей учнів. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.

 3.14.    Оцінювання навчальних досягнень учнів НВК №48, проведення державної підсумкової атестації, переведення і випуск учнів, видача документів про базову та повну загальну середню освіту, нагородження випускників золотою і срібною медалями, Похвальним листом і Похвальною грамотою здійснюються відповідно до законодавства України.

 3.15.    НВК №48 може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 3.16.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

 4.1.         Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік.

 4.2.         У перших класах НВК №48 дається словесна характеристика знань, умінь навичок учнів. У 2-му класі оцінювання відбувається відповідно до рішення педагогічної ради НВК №48, у 3-11 класах – рівень досягнень оцінюється за дванадцятибальною системою з першого семестру, відповідно до критеріїв, які реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній високий. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів предметів інваріантної складової робочого навчального плану НВК №48.

 4.3.         Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, які ведуться у відповідності з вимогами законодавства. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 4.4.         За результатами навчання, учням (випускникам), які закінчили певний ступінь НВК №48, видається відповідний документ:

 -     по закінченню початкової школи – табель успішності;

 -     по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 -     по закінченні НВК №48 – атестат про повну загальну середню освіту.

 4.5.         Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів у випускних класах, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. В окремих випадках учні, за станом здоров’я з інших поважних причин, можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

 4.6.         Учні школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які іх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Навчальні досягнення таких учнів оцінюється за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальним навчальним планом.

 4.7.         Учні початкової школи спеціальних класів, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли програмовий матеріал, відповідно індивідуального навчального плану, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 4.8.         Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, класними керівниками, а результати державної підсумкової атестації - головою атестаційної комісії.

 4.9.         Порядок переведення і випуск учнів НВК №48 визначається Інструкцією про переведення і випуск учнів закладів системи  загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою відповідним наказом Міністерства освіти ц науки України.

 4.10.     За відмінні успіхи в навчанні встановлюються такі форми морального заохочення:  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,  золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», листи – подяки.

 4.11.     Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК №48 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 4.12.     У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднані громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 4.13.     Дисципліна в НВК №48 базується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішньої трудового розпорядку та Статуту.

 4.14.     Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 5.        УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 5.1.          Учасниками навчального-виховного процесу в НВК №48 є: учні (вихованці),батьки (особи, які їх замінюють), директор, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти школи.

 5.2.          Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників: визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 5.3.          Учні мають гарантоване державою право на:

 -       доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

 -       вибір профілю, форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;

 -       доступ до інформації з усіх галузей знань;

 -       участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференція: олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 -       участь у роботі органів громадського самоврядування;

 -       участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 -       захист від будь-яких форм експлуатації, будь-яких форм насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;

 -       безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 -       отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

 -       перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 -       повагу людської гідності, вільне вираження поглядів і переконань.

 5.4.          Учні НВК №48 зобов'язані:

 - оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 - підвищувати свій загальний культурний рівень;

 - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

 - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честі гідність інших учнів та працівників;

 - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;

 - брати участь у різних видах трудової діяльності;

 - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

 - дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;

 - дотримуватися правил особистої гігієни.

 5.5.          Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 5.6.          Педагогічними працівниками НВК №48 повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. Не допускаються до педагогічної діяльності особи, яким вона заборонена за медичними показниками або за вироком суду.

 5.7.          Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю, законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

 5.8.          У разі невиконання педагогічними працівниками своїх обов'язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, попередження, догана. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 5.9.          Педагогічні працівники НВК №48 підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії), педагогічне звання тощо.

 5.10.     Педагогічні працівники закладу мають право:

 -       самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

 -       брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу, інших органів самоврядування НВК №48, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 -       обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

 -       навчатися у вищі навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 -       проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії, отримувати її в разі успішного проходження атестації;

 -       проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментально- пошукову роботу;

 -       вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

 -       на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 -       об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадянської діяльність яких не заборонено законодавством;

 -       порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 5.11.     Педагогічні працівники НВК №48 зобов'язані:

 -       забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальні середньої освіти;

 -       контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

 -       нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівнику НВК №48;

 -       сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я;

 -       сприяти зростанню іміджу НВК №48;

 -       настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 -       виконувати Статут НВК №48, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

 -       брати участь у роботі педагогічної ради;

 -       виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 -       готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 -       дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

 -       постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

 -       виконувати накази і розпорядження керівника НВК №48, органів управління освітою;

 -       вести відповідну документацію.

5.12.     За досягнення високих результатів у роботі для працівників установлюються різні форми морального та матеріального заохочення згідно чинному законодавству.

 5.13.     Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішньої розпорядку НВК №48.

 5.14.     У НВК №48 створюється батьківський комітет як орган громадського самоврядування. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 -       обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 -       звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 -       брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК №48;

 -       на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

 -       приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, комунікативній та інноваційній діяльності НВК №48.

 5.15.     Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх вихованням і зобов'язані:

 -       створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 -       постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 -       поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 -       забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту НВК №48;

 -       виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

 5.16.     У НВК №48 можуть створюватися й інші органи самоврядування, представники яких мають право:

 -       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК №48;

 -       керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

 -       сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 -       проводити консультації для педагогічних працівників;

 -       брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 5.17.     Представники громадськості зобов'язані:

 -       дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази і розпорядження керівництва НВК №48, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, проводити роз’яснювальну роботу про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством України, НВК №48 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення батьківських прав.

 6.        УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 6.1.    Управління НВК №48 здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво НВК №48 здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну світу на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки Україн.

        Директор НВК №48 та його заступники призначаються і звільняються з посади начальником управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 6.2.    Керівник НВК №48:

 -       здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 -       організовує навчально-виховний процес;

 -       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 -       відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 -       створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 -       забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

 -       розпоряджається в установленому порядку майном НВК №48 та його коштами;

 -       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 -       сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

 -       забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 -       вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

 -       контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 -       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 -       щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

 -       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 -       призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетам майстернями;

 -       за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;

 -       несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батькам педагогічними працівниками, управлінням освіти Херсонської міської ради тощо.

 6.3.    У НВК №48 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління - педагогічна рада.

 Керівник НВК №48 є головою педагогічної ради.

 Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менше ніж чотири рази на рік.

 Педагогічна рада розглядає питання:

 -       удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 -       планування та режиму роботи закладу;

 -       варіативної складової робочого навчального плану;

 -       переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 -       підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 -       участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

 -       морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

 -       морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 -       притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

 -       педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

 6.4.    Вищим органом громадського самоврядування НВК №48 є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

 Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій :

 -       працівників НВК №48 - зборами трудового колективу ;

 -       учнів школи другого-третього ступеня - класними зборами;

 -       батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК №48 - 25 чол., учнів - 25 чол., батьків і  представників громадськості - 25 чол.

 Термін їх повноважень становить один рік.

 Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 Право скликати загальні збори мають голова ради НВК №48, учасники загальних зборів колективу, якщо за це висловилось не менше третини загальної кількості, директор НВК №48, власник.

 Загальні збори :

 -       обирають раду НВК №48, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 -       заслуховують звіт директора і голови ради НВК №48;

 -       розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово господарської діяльності;

 -       затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК №48;

 -       приймають рішення про стимулювання праці керівників та інші педагогічних працівників.

 6.5.    У період між загальними зборами діє рада НВК №48 - орган громадського самоврядування.

 Метою діяльності ради є :

 -       сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 -       об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального НВК №48 та удосконалення навчально-виховного процесу;

 -       формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК №48;

 -       розширення колегіальних форм управління НВК №48;

 -       підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 -       Основними завданнями ради є :

 -       підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю громадськістю, державними та приватними інституціями;

 -       визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 -       формування навичок здорового способу життя;

 -       створення належного педагогічного клімату в НВК №48;

 -       сприяння духовному, фізичному розвитку учнів, вихованців та набуття ними соціального досвіду;

 -       підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання  учнів, творчих пошуків і дослідно - експериментальної роботи педагогів;

 -       сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 -       підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 -       ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 -       стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, вихованців сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 -       зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються  загальними зборами НВК №48.

 Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

 На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 Рада НВК №48 діє на засадах:

 -       пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 -       дотримання вимог законодавства України;

 -       колегіальності ухвалення рішень;

 -       добровільності і рівноправності членства;

 -       гласності.

 Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

 Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК №48, управління освіти Херсонської міської ради, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

 У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи доводяться в 7- денний термін до відомапедагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

 У разі незгоди адміністрації НВК №48 з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірні питання.

 До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

 Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

 Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх робот визначаються радою.

 Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК №48, пов'язаної з організацією навчально-виховної процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів і удосконаленням матеріально-технічної бази.

 Рада НВК №48:

 -       організовує виконання рішень загальних зборів;

 -       вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу профільності навчання вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 -       спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи і здійснює контроль за його виконанням;

 -       разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК №48;

 -       затверджує режим роботи НВК №48;

 -       сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 -       приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення, нагородження випускників НВК №48 золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 -       разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства держави;

 -       погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 -       заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 -       бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорені питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям ;

 -       виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 -       виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 -       вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 -       ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 -       сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гурткам іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 -       розглядає питання родинного виховання;

 -       бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 -       сприяє педагогічній освіті батьків;

 -       сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 -       розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

 -       організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 -       розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК №48;

 -       може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

 6.6.    При школі створюється і діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія з числа спеціалістів і вчителів школи. Ця комісія підпорядковується педагогічній раді школи, працює в тісному співробітництві з методичними об’єднаннями вчителів, класних керівників та вихователів, управлінням освіти, районними і міськими медичними закладами, службами у справах дітей, міською психолого-медико-педагогічною консультацією.

 Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 У своїй діяльності комісія керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основами законодавства про охорону дитинства та здоров’я, положеннями «Про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію», Положенням про спеціальну загальноосвітню школу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Положенням про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Метою комісії є забезпечення соціально-родинно-педагогічних умов для формування особистості дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та навичок, допомога в самовизначенні та самореалізації.

 Завданням комісії є:

 -       здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення особливостей їх розвитку та відповідного забезпечення умов їх навчання;

 -       консультативна допомога вчителям, батькам з питань виховання, навчання і лікування дітей, які потребують корекції  розумового розвитку та з девіантною поведінкою;

 -       розробка рекомендацій щодо організації індивідуального та корекційного  навчання з окремих предметів, визначення профілю трудового навчання, переведення окремих учнів з однієї трудової групи в іншу та з класу до класу;

 -       підготовка подання на окремих дітей до міської психолого-медико-педагогічної консультації з проханням про їх переведення до інших загальноосвітніх шкіл.

 До складу шкільної психолого-медико-педагогічної комісії за наказом директора школи входять:

 -       голова комісії – заступник директора з навчально-виховної роботи;

 -       секретар – вчитель-дефектолог початкових класів;

 -       члени комісії: практичний психолог; соціальний педагог, логопед, лікар-психіатр, вчитель-дефектолог трудового навчання, вихователь групи продовженого дня початкових класів.

 Основними видами діяльності комісії є:

 -       консультативно-корекційна;

 -       медико-профілактична;

 -       психолого-просвітницька;

 -       оздоровчо-профілактична.

 Основною формою діяльності комісії є засідання, що проводяться не менше 4 разів за навчальний рік. Комісія працює згідно свого робочого плану, що складається на рік. Рекомендації комісії оформлюються протоколом.

 Координує роботу комісії директор школи.

 6.7.    У НВК №48 за рішенням загальних зборів можуть створюватись піклувальна рада та інші органи громадського самоврядування, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

 7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 7.1.           Матеріально-технічна база НВК №48 включає будівлі, споруди, землю комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

 7.2.           Майно НВК №48 є власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

 7.3.           НВК №48 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 7.4.           Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК №48 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК №48 внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 7.5.           Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК №48 складається із навчальних кабінетів, майстерень (столярної, слюсарної обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп'ютерних кабінетів.

 7.6.           НВК №48 має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та графічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 8.1.             Фінансово-господарська діяльність НВК №48 здійснюється на основі її кошторису.

 8.2.             Джерелами фінансування НВК №48 є:

 -       кошти місцевого бюджету, у розмірі передбаченому нормами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

 -       кошти , отримані за надання платних послуг;

 -       благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

 -       інші джерела, не заборонені законодавством.

 8.3.                    В школі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок  коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового  навчання здійснюється школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради школи відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

 Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

 8.4.                НВК №48 має право:

 -       на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

 -       отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 -       фінансувати за рахунок власних надходжень заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

 -       за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

 8.5.                  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК №48 визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням Засновника закладу, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 8.6.                 Звітність про діяльність НВК №48 встановлюється відповідно до законодавства.

 9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 9.1.                        НВК №48 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 9.2.                       НВК №48 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країнзапогодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

 10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК №48

 10.1.             Державний контроль за діяльністю НВК №48 здійснюється  з метоюзабезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 10.2.                 Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти Херсонської міської ради.

 10.3.                   Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 10.4.                  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК №48 з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, видиі періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік. Перевірки з  питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Засновником відповідно до законодавства.

 11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК №48

 11.1.               Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК №48 приймає Засновник.

 Реорганізація НВК №48 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК №48.

 11.2.                 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК №48, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

 11.3.                 У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК №48 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 statut20150001

Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки