Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Нові знання

 

ЗВІТ директора 2018/2019 навчального року

 

ЗВІТ директора

Херсонського загальноосвітньогонавчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради

Кірцхалії Олени Петрівни

про свою діяльність на посаді протягом 2018/2019 навчального року.

Роботау 2018/ 2019 навчальому році буласпрямована на реалізаціюосновних завдань:

•організаціянавчально-виховногопроцесунапідставідосягненьсучасної науки, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

•утвердженняукраїнськоїмовиякдержавноїмови,широкевивченняукраїнознавства, залученнядо здобутківукраїнськоїта світовоїкультури;

•створенняколлективувчителів-однодумців,формуваннявзаємин«учитель—учень»,«учень—учень»,«учитель—учитель»,«учитель— батьки— учень» на гуманістичних засадах;

•забезпеченняоптимальнихумовдляоволодінняучняминавчальними програмами розвитку творчої обдарованості учнів;

•органічне поєднання класно-урочної системи із груповою тандивідуальною самостійною роботою учнів;

•можливість вибору учнями факультативів, гуртків, занятьзаінтересами.

Головною метою освіти в закладі є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтованана високі моральні цінності.

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад освіти – Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

           Місто Херсон , вул.28Армії,14 ( корпусА), вул.Олександрівська, 28( корпус Б).

Статут школи затверджений

Рішенням Херсонської міської ради 15 травня 2015 року.

Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.

Зусилля мої, як керівника закладу освіти, були спрямовані на формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу, формування міцного колективу однодумців та укріплення матеріально-технічної бази закладу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення, які проживають на території обслуговування закладом.

Педагогічний колектив працює у співдружності з батькамия. Я співпрацюю спільно з громадськими організаціями, батьківською громадою та профспілковим комітетом.

Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

Розроблені і діють Правила для учнів.

У навчальному закладі станом на 05.09.2019 року навчалося 865 учнів у 38 класах.

І. Організація навчально-виховного процесу

1.1 Кадрова політика школи спрямована на:

¨       реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

¨       розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

¨       вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

¨       оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

¨  періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

¨    поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.

1.1.1. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

В школі на початок 2018/2019 н.р. нараховувалось 72педпрацівникі, із них 3 сумісника, ще 4 перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

Якісний склад

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Вища

перша

друга

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель.-методист.

49

17

11

20

13

12

Відомості про молодих спеціалістів

                                                                   Навчальний рік

2018-2019

8

Позитивні тенденції:

-    стабільність кадрового складу,

-    низька плинність,

-    наявність фахової підготовки у всіх працівників.

1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 71 вищу педагогічну, 1 – середню спеціальну.

1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі призначається склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях.

У 2018-2019 н.р. атестувалося 13предагогічних працівників, серед них

Позитивні тенденції:

-    збільшення кількості педагогів з вищою кваліфікаційною категорією

-    якісне зростання майстерності вчителя,

-    стимулювання творчої діяльності.

-    практична направленість та предметна орієнтація курсової перепідготовки

-    зростання можливостей самопідготовки засобами інформаційних технологій,

1.1.4. Методична та дослідницька робота педагогічних працівників

Методична робота здійснюється через діяльність шкільної методичної ради, шкільних методичних об’єднань та участі в МАН.

Навчально-виховний процес у 2018/2019 навчальному році в школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Основна увага приділялась вдосконаленню навчально-виховного процесу, різнобічному розвитку особистості, естетичному вихованню школярів в умовах формування школи національного спрямування. Виконання Закону про загальну середню освіту. Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів..

       Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу.

Протягом навчального року в навчально-виховний процес впроваджувалися Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти, вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 3-11 класах було тематичне і підсумкове, в 1-2-х класах – вербальне .

   У 2018-2019 навчальному році в закладі було запроваджено Концепцію Нової української школи, яка направлена на розвиток компетентностей та наскрізних вмінь учнів. Тому задача вчителя - розвивати вміння розв’язувати проблеми, критично та творчо мислити, співпрацювати та ефективно спілкуватися, розвивати власний емоційний інтелект та рефлексувати. Діти отримують навички самостійно організовувати свою діяльність, досліджувати довкілля тощо.

   Учителі 1-х класів, активно запроваджували інтегрований, діяльнісний підхід до навчання учнів, роботу в парах. Естетично та оригінально оформлювали стенди для інформацій, настрою, дитячих робіт, осередки, визначали місце для зберігання дитячих матеріалів, упорядковували портфоліо учнів, заняття із цеглинками «Лего».   Адаптація до закладу та процесу навчання пройшла без ускладнень.

   У 2018-2019 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

   Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів.

За підсумками 2018-2019 навчального року із 865 учнів 1-11 класів:

196 учнів 1-2-х класів – вербальне оцінювання; 669 учнів 3-11-х класів – атестовані; 865 учнів - переведено до наступного класу; 91 учень закінчили 9 клас; 28 учнів закінчили 11 клас.

   За підсумками навчального року із 669 атестованих учнів 3-11 класів школи закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 194 учнів, що складає 32 % від загальної кількості (стабільно у порівнянні з 2017-2018 н.р.), з них 25 учнів (4%)– на високому рівні.

   Вшколі були створені умови длявпровадження профільного навчання. Діяльність педагогічного колективу у даному напрямку здійснювалась шляхом створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання. Згідно з бажанням учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів було відкрито профільні класи у школі ІІІ ступеня, а саме:10 клас- українська філологія, 11 клас – технологічний профіль.

   Таким чином профільною підготовкою було охоплено – 57 учні 10-11-х класів (6%).

   Порівнюючи підсумки іспитів ДПА в 9, 11 – х класах з результатами навчальних досягнень учнів за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів Порівнюючи результати ДПА з обов’язкових предметів 9-х – класів можна відзначити середній та достатній рівні навчальних досягнень учнів.

   Важливою умовою забезпечення діяльності і подальшого розвитку школи на високому якісному рівні є оптимальне вирішення кадрового питання. Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, індивідуальні заняттявпливають на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

   Результатом роботи з розвитку розумових здібностей учнів школи ,навчальних досягнень учнів є підсумки участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін , конкурсах ,турнірах.

   Слід відмітити окремих учнів, які досягли найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н.р.». Переможцями стали учні закладу :

- з історії Бондарь Олександр (ІІІ місце,9 клас, кер.Григоренко З.Г.);

- з хімії Гателло Анастасія(І місце, 7 клас, кер.Свинарьова Г.А.);

- з математики Гателло Максим(ІІІ місце,6 клас, кер.Жадан Т.В.)

- з математики Філіпов Артем (ІІІ місце,6 клас, кер.Жадан Т.В.);

-з математики Гателло Анастасія (7 клас,ІІІ місце, кер. Мітіна Н.В.);

- з ІТ Харченко Богдан (ІІ місце, 8 клас, кер.Мойсеєнко М,М.);

- з української мови і літератури Рощук Анастасія(ІІІ місце, 8 клас, кер.Іванченко А.А.);

-з української мови і літератури Шпілєвая Катерина (ІІІ місце, 9 клас, кер.Голокоз Н.В,);

- користувачів ПК Рощук Анастасія (ІІ місце, 8 клас, кер.Мойсеєнко М,М.).

   Диплом учасника у міському Турнірі юних математиків отримали: Ільченко Діана (5А кл.), Будяцький Максим (5В кл.), Завадцька Ольга (5Б кл.) .

   Дипломами третього ступеня у ІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Т.Шевченка нагороджені Рощук Анастасія (8А кл.) та Аскерова Дар’я (6Б кл.).

   Дипломом ІІступеня в обласному заочномуконкурсі журналістських творів «Погляд юних» в номінації «Репортаж» нагороджена учениця 9Б класу Козлова Марія.

   Дипломом учасника в обласному конкурсі «Мандрівка сторінками надзвичайних пригод» в номінації «Живопис» нагороджена Потапенко Єлизавета.

   У Міжнародному природознавчому конкурсі «Геліантус-2018» прийняли участь 123 учень ,переможці – 92 учня ;у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» приймало участь 131 учень і отримали відмінний результат-17 учнів , добрий результат-67 учнів , сертифікат учасника-47 учнів .А у Міжнародному дистанційному конкурсі «Олімпіс» приймали участь 100 учнів , з них- 70 учнів стали переможцями .У Всеукраїнському конкурсі «Колосок» приймали участь 124 учнів і отримали «Золотий колосок»-61 учнів, «Срібний колосок»-32 учнів , учасники – 31 учнів .

У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» взяли участь 86 учнів і отримали 28 учнів-золотий сертифікат ,23 учнів-срібний сертифікат , 6учнів-бронзовий сертифікат .У Всеукраїнському конкурсі українознавства «Патріот» приймали участь 103 учня, отримали :золотий сертифікат -8 учнів, срібний сертифікат-21 учнів , бронзовий сертифікат-16 .У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» брали участь150 учнів і стали переможцями -45 учнів .У Всеукраїнському конкурсі з історії «Лелека» нагороджені : Дипломом ІІІ ступеня – 8 учнів .У Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» брали участь 20 учнів і показали відмінний результат- 10 учня , добрий результат-8 учнів , сертифікат учасника отримали- 2 учнів .

В закладі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, індивідуальні заняття впливають на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

Проте, зменшилась кількість учасників в конкурсі дослідницьких робіт Малої академії України . Педагогічному колективу необхідно продовжувати роботу щодо виявлення юних обдарувань ,підвищувати ефективність і якість навчально-виховного процесу.

Важливою складовою інформаційного простору є створення та функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено власний веб сайт, де забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти навчального закладу.

У школі діє школа молодого вчителя. На засіданнях школи молодого вичтеля надавалась методична допомога, рекомендації молодим вчителям. Вчителі наставники постійно допомогають молодим вчителям у підвищенні професійної діяльності.

На засіданнях педагогічних рад розглядалися різні форми та методи впроовадження нових інновацій у освітній процес, а також підвищення якості освіти у навчальному закладі. Також на педагогічних радах розглядалися питання про перевід, випуск учнів школи, видачу документів про освіту. У 2018/2019 начальному році було проведено 33 педагогічні ради.

Щомісяця проводяться наради при директорві. На даних засіданнях розглядаються різні питання виробничого характеру.

Члени педагогічного колективу підвищують свій професійний рівень не тільки на курсах, але і на різних районних семінарах, майстер класах, нарадах, які проводяться у районі на базі шкіл району.

Педагогічними працівниками було відвідано багато нарад, семінарів,майстер –класів, які відбувалися у місті на базі різних навчальних закладах.

Вчителі початкової шоли проходили навчання з підготовки до роботи в « Новій українській школі»

Спеціальна освіта

. Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48 Херсонської міської ради - це навчальний заклад, в якому паралельно з загальноосвітніми класами функціонують спеціальні класи для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. В закладі на 2018-2019 навчальний рік розроблено: Навчальну освітню програму початкової освіти спеціальних класів загальної середньої освіти для дітей 1-го класу; Навчальну освітню програму початкової освіти спеціальних класів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами – 2-4 класи та Освітню програму 5-9 класів закладу загальної середньої освіти IIступеня для дітей з особливими освітніми потребами. Освітні програми розроблені на виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти і Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та відповідно до Типових освітніх програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Освітніми програмами передбачені корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, за напрямами: розвиток мовлення, корекція розвитку, розвиток слухового сприймання та формування вимови, лікувально-фізична культура (ритміка) та соціально-побутове орієнтування. Предмети корекційно-розвиткових напрямів передбачають формування в учнів з особливими освітніми потребами соціальних компетентностей: уміння працювати в команді, вирішувати складні проблеми, пропонувати своє бачення виходу із певних складних ситуацій.

     Навчальними освітніми програмами для дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних класах також передбачені години інваріантної   складової, яка сформована на державному рівні і є обов’язковою для спеціальних класів.

     Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» у закладі наказом від 03.09.2018 року №272 створено Команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, основними завданнями якої є визначення і надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище на підставі висновків Інклюзивно-ресурсного центру, збір інформації про особливості розвитку дитини, надання рекомендацій при розроблені ІПР, моніторинг їх виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини.

       Нормативно-правова база, що регламентує діяльность освітнього закладу: Конституція України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Резолюція Європарламенту про жестові мови (1988), Концепції жестової мови в Україні (2009), Концепції білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху (2011), Укази Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 24.08.2015 р. №501, «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03.12.2015 № 678, «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13.12.2016 №553/2016, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №88 «Про деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами у 2018 році», Конвенція ООН «Про права дитини», ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991 року, наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти» від 08.06.2018 року №609, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах зі змінами, внесеними наказом МОН України від 24.04.2017 №635, Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ МОН України від 23.08.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», лист МОН України від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році,   лист МОН України «Про організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.09.2017 № 1/11/9320, лист Міністерства освіти і науки «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами” від 10.01 2017 №1/9-2; навчальні освітні програми НВК №48 (для I і II ступенів)   спеціальних класів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, розроблених відповідно до Типових освітніх програм Міністерства освіти і науки України ( накази МОН України від 26.07.2018 р. №814, від 16.08.2018 №917, від 25.06.2018 №693, від 26.07.2018 №816, від 12.06.2018 №6278, від 26.07.2018 № 815), інші нормативно-правові документи та Статут НВК.

Контингент учнів з особливими освітніми потребами у порівняні з минулим роком дещо змінився: зросла кількість учнів у класах ІПК до 35%; кількість учнів з ПФВ зменшилася на 1,3%; з вадами слуху на 2,5%, Загальна кількість учнів з особливими освітніми потребами у відношенні до загальної кількості учнів у закладу зменшилася на 2,7% (таблиця)

Навчальний

Рік

               Спеціальні класи

Всього учнів

ЗПР

Вади слуху

Психофізіологічні

вади

2017-2018

50

18

69

137

2018-2019

71

14

64

149

       Кількісний показник дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 н.р., по відношенню до кількості дітей, які навчаються в школі за стандартними державними програмами, у відсотках розподілився наступним чином (таблиця):

Навчальний рік

Всього учнів по закладу

% учнів особливими освітніми потребами

% учнів з вадами по закладу

ЗПР

порушення слуху

Порушення інтелекту

2017-2018

807

6,2%

2,2%

8,6%

20%

2018-2019

865

8,2%

1,6%

7,3%

17,3%

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного та корекційно-відновлювального процесу:

-          у 2018-2019 навчальному році обладнано інклюзивно-ресурсну кімнату;

-          для учнів спеціальних класів придбано планшети, що дає можливість використовувати електронні підручники;

-          в наявності три комп’ютерних класи, підведені лінії Інтернету, це дає

можливість дітям з особливими потребами навчатися роботі з комп’ютером. Знайомство з комп’ютером для дітей цієї категорії розпочинається з 1-го класу;

-          1-4 класи – факультативи з інформатики за рахунок годин варіативної складової;

-          для дітей зі зниженим слухом підібрані якісні слухові індивідуальні

апарати.

Учні з вадами слуху регулярно проходять медичне обстеження в комунальному закладі лікарні ім. Лучанського, а питання аудіометричного обстеження перебуває на постійному контролі класних керівників і адміністрації закладу, з метою створення умов для всебічного їхнього розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання, формування вимови та мовленнєвого розвитку;

-          у навчально-виховній та корекційно-відновлювальній роботі

використовуються: два комплекти SMARTBoardM600, комп’ютери з принтерами для роздруківки роздаткового матеріалу, інвентар для спортивної зали, зокрема: дошки Євмінова, спеціальні тренажери, тактильні доріжки та килимки та інше обладнання; для кабінету психологічної служби ( сухий басейн; проектор з кольоровими ефектами;бульбашкова колона), дошки Монтесорі, пристрої для піскотерапії та інше обладнання.

Спортивні майданчики постійно підтримуються у належному стані, що дозволяє в період сприятливих погодних умов проводити заняття з фізичної культури на свіжому повітрі, вікористовувати їх для активного відпочинку на перервах і в позаурочний час.

Кількісно-якісний склад педагогічного колективу, що працює у спеціальних класах.

Педагогічними кадрами спеціальні класи укомплектовані на 100%. Всього у цих класах працює 33 вчителі (6 вчителів початкових класів, 27 вчителі-предметники) і 1 сумісник; з них 45,5% - вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 18,2% - 1-ої категорії, 12% - 2-ої категорії, 15,2% - спеціалісти. Зі стажем роботи: до 5 років – 15%; до 10 років – 21,2%; до 20 років – 24,3%; від 20 і більше – 39,4%.  

14 вчителів мають спеціальну освіту   вчителя –дефектолога, з них 7 мають дві освіти. У класах для дітей зі зниженим слухом, окрім вчителів-предметників, працює фахівець з української жестової мови (сурдопедагог). Вчителі, що працюють у класах для дітей із вадами слуху, володіють навичками жестової мови та навичками дактилології на достатньому рівні.

Майже 80% вчителів, що працюють у спеціальних класах, мають багаторічний стаж і досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та здатні забезпечити навчально-виховний та корекційно-відновлювальний процес на достатньому та високому рівнях.

         Забезпеченість підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2018/2019 навчальному році, складає, в залежності від предмету, від 40 до 80% від потреби, а з деяких предметів підручники взагалі відсутні (немає підручника (і в електронному варіанті також) з предмету «Я у світі» для 5-го класу). Учні класів ІПК та для дітей з порушенням слуху зовсім не забезпечені підручниками, рекомендованими МОН України для навчання дітей з особливими потребами. Учителі використовували   навчальну літературу, рекомендовану МОН України для загальноосвітніх закладів, враховуючі при цьому індивідуальні особливості дітей зі зниженим слухом та дітей з іншими нозологіями   і їх можливість засвоювати програмний матеріал (адаптуючи навчальний матеріал до потреб дитини).

Специфіка роботи в тому, що в закладі функціонують спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій: класи інтенсивної педагогічної корекції, класи для дітей з порушенням слуху, класи, де навчаються діти з інтелектуальними порушеннями, з аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП та іншими психофізичними порушеннями. Зміст корекційно-відновлювальної роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи та реалізується через навчальні предмети та курси, основними з яких є: розвиток мовлення, корекція розвитку, формування вимови, соціально-побутове орієнтування, фізична та лікувально-фізична культура і ритміка.

Корекційно-відновлювальна робота передбачає використання різних видів спеціальних програм, в тому числі складання -ІНП, ІПР, направлених на задоволення навчально-освітніх та соціальних потреб учнів цих категорій, потребує особистісно орієнтованих підходів до навчання, розвитку та корекції. Навчання спрямоване на компенсацію порушень психофізичного розвитку дітей, створення передумов для успішного засвоєння навчальних програм, всебічного розвитку учнів; на розвиток слухового сприймання та формування вимови . Це основні завдання навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних классах.

При плануванні корекційно-розвиткових занять з розвитку слухового сприймання мови/розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання та формування вимови (РССМ/РСЗТСМ та ФВ) для дітей з порушеннями слуху були розроблені робочі індивідуальні програми з РССМ/РСЗТСМ та ФВ для кожного учня. Така робоча програма була розроблена після вивчення стану слуху (у т. ч. тонального й мовленнєвого), вимови, індивідуальних особливостей розвитку учня. На цій основі було здійснено планування корекційно-розвиткової роботи, відповідно до виявлених особливостей розвитку та з урахуванням вимог програми з корекційного курсу.

Головні   завдання слухомовленнєвої роботи:

– ефективне використання залишків слуху, максимальний розвиток слухової функції, формування навичок сприймання мовленнєвих і немовленнєвих звуків на слухо-зоро-вібраційній основі;

- формування навичок правильної вимови та продукування усного

мовлення, формування комунікативної діяльності, способів орієнтування, всебічного розвитку та засвоєння навчального матеріалу, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції в соціум. Проведення такої роботи передбачає диференційований підхід до навчання учнів, враховує рівень загального і мовленнєвого розвитку дітей, характер і ступінь порушення слухової функції;

-          розвиток особистості (її когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-

мотиваційної та поведінкової сфер);

-          формування комунікативних навичок за допомогою усної та жестової мов (шляхом впровадження бімодально-білінгвального методу навчання);

-          вдосконалення навичок спілкування   на слухозоровій основі

(використання збережених аналізаторів та розвиток слухового/слухо-зоро- тактильного сприймання), сприймання та продукування мовлення;

-          подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності;

-          розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних та жестових одиниць;

-          посилення слухового компоненту в умовах слухозорового

та вібраційного сприймання мовлення.

   Під час корекційних занять здійснювався індивідуальний підхід до кожної дитини, обов`язково передбачалося врахування підвищеної втомлюваності дітей, індивідуальних особливостей кожної дитини з урахуванням її мовленнєвих особливостей, серед яких основним пріоритетом було формування навичок письмового та усного мовного спілкування. З цією метою використовувалися різноманітні форми та засоби (чергування розумової та практичної діяльності, використання цікавого та яскравого дидактичного та роздаткового матеріалу і т.д.). Роботу було                                                                                             спрямовано на виправлення, послаблення недоліків психофізичного розвитку, на формування в учнів нових пізнавальних можливостей, ліквідацію прогалин попереднього навчання. Протягом року спільно з учителем-логопедом визначалася результативність роботи.

          

Важлива роль у соціальній адаптації дітей з різними нозологіями відводиться соціально-психологічній службі освітнього закладу.

Зведені дані по роботі фахівців психологічної служби у 2018/2019 н. р.

(за напрямами та категоріями)

З дітьми:

Напрями роботи

Фахівці

Індивідуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-сихологічні/ педагогічні слідження, охоплено осіб

Консультування (індивідуальне), охоплено осіб

Корекційна (індивідуальна), охоплено осіб

Корекційна (групова), охоплено осіб

Просвіта, охоплено осіб

практичний психолог

92

35

65

95

35

40

соціальний педагог

23

20

40

-

25

30

Результати:

-     Створення умов для розвитку позитивних соціальних взаємин учнів;

-          Підвищення рівня сформованості навичок взаємодії та спілкування дітей (засобами вербальної та невербальної комунікації) з однолітками, батьками, педагогами;

-          Покращення адаптованості учнів з особливостями психо-фізичного розвитку до соціального середовища;

-          Вчасна регуляція емоційного стану учнів, відновлення працездатності;

-          Успішна адаптація учнів, які прибули з інших навчальних закладів;

-          Вирішення питань щодо визначення адекватних умов навчання;

-          Зниження шкільної дезадаптації учнів;

-          Підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери та обізнаності учнів;

-          Засвоєння навичок здорового образу життя та безпечної поведінки з незнайомцями;

-          Зменшення проявів девіантної поведінки та проявів жорстокості в учнівському середовищі.

З батьками та педагогами:

Напрями роботи

Фахівці

Індивідуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-сихологічні/ педагогічні слідження, охоплено осіб

Консультування (індивідуальне), охоплено осіб

Проведення ділових ігор, тренінгів, охоплено осіб

Звязки з громадськістю, охоплено осіб

Просвіта,

охоплено осіб

практичний

психолог

30

40

45

25

20

60

соціальний педагог

18

32

24

15

28

42

практичний психолог

26

20

45

15

20

26

соціальний педагог

27

38

24

14

15

38

Проведена робота сприяла підвищенню рівня соціально-психологічної обізнаності батьків та педагогів, вчасному вирішенню конфліктних ситуацій, налагодженню взаємин між всіма учасниками освітнього процесу, підвищенню рівня ефективності педагогічної роботи та попередженню емоційного вигорання.

       Результати такої роботи: покращення   адаптованості учнів спеціальних класів до соціального середовища; зниження проявів шкільної дезадаптації; вчасне відновлення емоційного комфорту, зняття тривоги, м’язової та психоемоційної напруги, відновлення працездатності учнів; підвищення обізнаності учнів з питань безпечної поведінки, здорового способу життя, саморегуляції; засвоєння навичок здорового та безпечного життя дітей, більша розвиненість їх самостійності та важливих для подальшого життя компетенцій; підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери та обізнаності учнів; підвищення рівня розвитку комунікативних навичок учнів; зменшення проявів девіантної поведінки учнів, проявів жорстокості в учнівському середовищі

Проведена робота сприяла підвищенню психологічної грамотності батьків дітей з обмеженими можливостями, професійної компетентності фахівців, підвищенню рівня ефективності педагогічної роботи та зниженню ризиків емоційного стану педагогічних працівників.

З метою удосконалення професійних навичок педагоги закладу підвищують свою фахову майстерність: беруть участь у конференціях, семінарах, вебінарах, , займаються самоосвітою.

Протягом 2018-2019 навчального року:

- участь у конференції “Світ можливостей для кожної дитини». За підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Квітень, травень 2019 року;

- всі вчителі (2019 рік) ,що працюють у спеціальних класах, пройшли курс онлайн-освіти EdEra (Модуль «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»);

- Ігнатченко Г.І у 2018 році взяла участь у міжнародній конференції «Еволюція психологічної культури людства в контексті сучасної «Картини Світу» (сертифікат). У науково-методичному журналі «Таврійський вісник» надрукована стаття «Особливості роботи соціального педагога з дітьми з особливими потребами» . У 2019 році взяла участь у вебінарі для вчителів зарубіжної літератури і отримала сертифікат учасника тренінгу «Інклюзія в освітньому середовищі»;

- Колокот М.Б. - 2019 рік - надруковані: стаття до 100-річчя від народження Я.Корчака «Ідеї дитиноцентризму в педагогічній літературній спадщині Я.Корчака»; збірнику анотованих матеріалів II Всеукраїнському фестивалі педагогічної майстерності статті «Гуманізація освітнього простору»; «З Україною в серці», «Підтримай воїна світу. Герої твої, Херсонщина»;

- Сімагіна В.М., Руда Г.О., Білоус Г.С. – 2019 рік - участь у тренінгах - «Застосування інноваційних технологій щодо розвитку мовних компетентностей», участь у вебінарі - «Інклюзія в освітньому середовищі».

- Геращенко О.А. -участь в авторському майстер-класі Цепової І. В. за темою

«Основні питання інтеграції читання та письма в період навчання грамоти»

2019р.

- Каюда Л.А. брала участь дистанційно у вебінарах   (отримані сертифікати) , а також надрукована стаття у «Таврійському віснику»

- участь у семінарах та вебінарах «Нова українська школа». 2018 – 2019 нр.

- вчителі Ігнатченко Г.І., Колокот М.Б. Сімагіна В.М. та вихователь ГПД Лушпій Н.Я. у 2018-2019 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Херсонська     академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.  

- Заклад постійно здійснює спільну роботу з кафедрою корекційної освіти Херсонського державного університету. Фахівці університету залучаються до надання професійних рекомендацій педагогам у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Студенти-дефектологи на базі школи регулярно проходять навчальну виробничу практику

    

Виховна робота

Громадянське та морально-етичне виховання

 • 23.11.18. урок-реквієм, присвячений 87-й річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років (для учнів 6-11 класів) (фото 1-2).
 • 7.12.18 відбувся турнір «Зростаймо мужніми!», присвячений Дню Збройних Сил України, між командами 6-А (“Lucky”) та 6-Б («Козачата») класів (фото 3).
 • 22.01.19 проведено історичний урок «Кращі провідники України від Володимира Великого до Івана Мазепи, присвячений Дню Соборності України і організовано фотовиставку «Я-українець» (фото 4-5).
 • З 11.03.18 по 15.03.18 проведено Тиждень української мови та літератури (фото 6).
 • До дня Визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників учні 11-А класу (Ельведінов Кемран, Кривенцов Олександр, Ментешашвілі Ігор, Мерет Олег) посіли III місце у міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає…» в номінації «вокал» і виступили для церемонії нагородження; (фото 7).
 • 19.03.18. участь у V обласному фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» (фото 8).
 • 26.04.19. у рамках благодійної акції від «Серця до серця» привітання воїнів ООС з Великоднем (фото 9).
 • До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війни:

-          учні 5-6-х класів привітали зі святом теплими словами і подарунками ветеранів педагогічної праці Попкову Олену Іванівну, Федорову Галину Петрівну, Голенко Людмилу Микифорівну (фото 10);

-          учні 10-А класу прибрали Братську могилу загиблих захисників Вітчизни в районі ТЕЦ і поклали до неї квіти (фото 11).

 • «Моя сорочка - вишиванка» і танцювальний флешмоб під українські народні пісні (фото 12).

Національне та військово-патріотичне виховання

 • До дня Визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників учні 6-7 класів привітали зі святом ветеранів міської спілки Фурсенко Ольгу Захарівну та Казначеєва Володимира Петровича (фото 9).
 • 8-го травня у День пам’яті та примирення проведено покладання квітів біля меморіальних дошок загиблим під час воєнних дій в АТО Чернову О.О. та Байбузу А.В. (8-А, 9-А класи), в Афганістані - Соменку В. (8-Б,9-Б класи) , а учні 6-А та 6-Б класів - герою Радянського Союзу, керівнику Херсонської підпільної комсомольсько-молодіжної організації «Патріот Батьківщини» Кулику І. О. (фото 10).

Превентивне виховання, формування здорового способу життя

 • У форматі Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом в НВК № 48 відбулись

заходи під гаслом «СНІД – це не вирок!»:

-          виставка – конкурс «Ми проти СНІДу!»;

-          концерт-звернення до молоді «СНІДу – Ні» (для учнів 8-11 класів) 03.12.2018 р.;

-          відео-лекторій та анкетування для учнів 9-А, 9-В класів спільно із медичним коледжем (листопад 2018) в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» (фото 1).

 • спеціалісти транснаціональної компанії побутових товарів «TheProcter & Gamble» провели для дівчат 7-х класів лекцію з теми «Особиста гігієна та її роль у зміцненні здоров’я (фото 6).

Фізкультурно-спортивне виховання

 • Шкільні веселі старти до Всеукраїнського Дня фізкультури і спорту для учнів 5-6 класів (фото 1-2).
 • Жовтень – 2018 проведення Веселих рухливих перерв (фото 3-4).

Екологічне виховання

 • INTERNATIONALCLEANBEACHDAY" (фото 1).
 • Краща поробка «Еко-іграшка» - ІІІ місце – керівник Сакун І.О (фото 2).
 • Участь у Всеукраїнському екологічному конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». За результатами конкурсу команда «Ревізор» (керівник Сакун І.О.) посіла друге місце. А також команда відзначена подякою за найкращу акторську майстерність (фото 7).

Туристсько-краєзнавча робота

 • 13-17 вересня 2018 р. подорож учнів школи теплоходом «Бештау» до набережної м. Гола Пристань (фото 1-4).

                      Художньо-естетичне виховання

 • Обласний конкурс майстрів художнього читання «Наша земля Україна»  Прокоп’єва М. - І місце;Подгайний О. – ІІІ місце;Вигорницька Д. – учасник Конкурсу (фото 3).
 • ХІІ міський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва» - переможці Прокоп’єва Мар’яна (учениця 5-А класу) , шоу – гурт «Даша та Мужики» та учасники гала-концерту переможців фестивалю «Острів Різдва» (фото 4).
 •  «Іскри натхнення»).За підсумками фестивалю «Іскри натхнення» управлінням освіти Херсонської міської ради грамотами також нагороджено:

-   учителя музичного мистецтва Іванову Н. С. у номінації «Краща концертна програма»;

-   керівника хореографічного колективу «Доміно» Виборну Г. В. за творчі досягнення в естетичному вихованні школярів;

-   Ментешашвілі І., Мерета О., Ельведінова К., Кузьмову А., Вигорницьку Д., Кривенцова О. у номінації «Випускники».

-   Прокоп’єву Маріанну - у номінації «Сольне виконання» (фото 9).

 • Усі конкурсанти отримали дипломи у різних номінаціях:
 • у номінації «Соло» отримали дипломи учні: 3-Б, 4-Б, 5-Б, 5-В, 7-Б, 8-А класів;
 • у номінації «Дуети» отримали дипломи учні: 2-А, 2-Б, 10-А класів;
 • у номінації «Малі форми» отримали дипломи учні: 1-Б, 4-А, 7-А класів;
 • у номінації «Ансамблі» отримали дипломи учні: 1-А, 3-А, 4-В, 5-А, 6-А, 6-Б, 6-Д, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В класів (фото 9-11).

Родинне виховання, робота з батьками

 • голова відділу з питань сім′ї Херсонської єпархії Української православної церкви – отець Іоанн провів лекцію з теми «Щаслива сім’я – запорука гармонійного розвитку суспільства» для учнів 10-11 класів (фото 2).

Результати гурткової діяльності закладу

Команда гуртка «Що?Де?Коли?» 9-Б класу добре зарекомендувала себе у товариських іграх при Херсонському міському центрі науково-технічної творчості.

У турнірі гри «Що? Де? Коли?», присвяченому 74-літтю визволення України від німецько-фашистських загарбників, команда школи посіла ІІ місце, у зимовому кубку ІІІ місце, стала учасником відбіркового туру міської інтелектуальної гри «Що?Де?Коли?», що проводився серед команд загальноосвітніх закладів Дніпровського району.

Учасниця команди, учениця 9- Б класу Козлова Марія брала участь у конкурсі журналістських творів «Погляд юних», де посіла ІІ місце.

Результати роботи гуртка «Естрадний спів»:

участь колективу у шкільних відкритих заходах «День знань», «День учителя», «День української мови», «День боротьби зі СНІДом», «День Збройних Сил України», «Міс Снігова королева»;

▪ переможці міського фестивалю дитячої творчості «Острів Різдва» : ; обласний конкурс читців – ІІІ місце Прокоп’єва М. (5-А);

▪ конкурс естрадного співу «Зорепад» : Ельведінов К. (11-А) – переможець, дует «КЕМІ» (11-А) – переможець, ансамбль «Круті пацани» (5-А,Б,В) – переможець, Царьов Є.(8-А) – переможець, шоу-гурт «Мужики» (11-А) - переможець, дует: Вигорницька Д. та Ельведінов К. (11-А) – переможець, Вигорницька Д. (11-А ) – переможець, дует Бекхер О. та Левчук К. (3-А) – переможець.

 • переможці міського етапу огляду-конкурсу художньої творчості «Таврійський барвограй» серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти Херсонської області:

- лауреати І ступеня. Старша вікова категорія – дует Вигорницька Дар’я, Ельветдінов Кемран (номінація «Вокал»). Ведучі: Кузьмова Анастасія, Ельветдінов Кемран (номінація «Художнє слово»);

- лауреати IIcтупеня. Старша вікова категорія – шоу-гурт «Мужики» (номінація «Вокал»).

Результати роботи гуртка «Школа безпеки»:

▪Всеукраїнський конкурс фото-відеоробіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» (листопад);

▪Інформаційні хвилинки для учнів 5-х класів «Твоя безпека – твоя увага» (21.11.18);

▪Марафон юних пожежних рятувальників для учнів початкової школи (21.11.18);

▪Районний конкурс «Пожежний експрес- 2018» - І місце посіла команда 2-А,Б класів (29.11.18).

 •  Allians» під керівництвом вчителя Хаврусь І.Мвисвітлила питання з правил пожежної безпеки, поведінки на воді, у лісі, поводження з вибухонебезпечними предметами.
 • рамках тижня «Безпека дорожнього руху» до НВК №48 завітали інспектори Управління патрульної поліції у місті Херсоні ,офіцери Вахтель О.Л. та Вах А. Р., які спільно з учнями - вихованцями гуртка «Школа безпеки», агіткомандою «Стоп-кадр», для учнів початкових класів провели акцію «Мій друг – безпечний рух».

Результати роботи гуртка «Прем’єра»:

▪ участь акторів-вихованців гуртка у концерті до Дня вчителя;

▪ Привітання учнів з ООП до Дня Святого Миколая» в рамках благодійного марафону «Сонечко в долонях».

 • 15. 02. 19. Вихованці гуртка спільно із вчителем географії, класним керівником 5-А класу –Кундис Т.П. представили театралізоване дійство «Різдвяні гостини» для колективу працівників Дніпровської районної у м. Херсоні ради. 18.02.19. театралізоване дійство було представлено для учнів початкової школи (1-А, 2-В, 3-В класів) та 5-Г класу.
 • 24.02.19. вихованці гуртка взяли участь у конкурсі українських народних традицій «Невичерпна криниця», представивши театралізоване дійство «Різдвяні гостини». У результаті конкурсу гуртківці отримали диплом переможця.
 • 22.02.19. у рамках Тижня російської мови та зарубіжної літератури учасники гуртка провели вікторину «Загадки для малечі» для учнів 2-3 класів.
 • 13.03.19. вихованці гуртка взяли участь у міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає» з нагоди відзначення 75-ї річниці визволення міста Херсона від нацистів (номінація – літературно-музична композиція) із роботою «Лише сильним дано право на безсмертя (О.П. Довженко)».
 • 19.03.19. відбувся конкурс театральних колективів «Хай буде аншлаг!» І етап міського фестивалю театральних колективів «Театральна весна». Гуртківці представили мініатюру «Дзвонарі». Колектив нагороджений дипломом лауреата. Максим Гателло отримав диплом у номінації «Кращий виконавець ролі».

Результати роботи гуртка «Прес – коктейль»:

-          випущено вісім номерів шкільної газети «Меридіан -48»;

-          проведено конкурс на краще оформлення шкільної газети;

-          лауреати XXIIМіжнародного конкурсу шкільних медіа в м. Миколаєві;

-          участь у міському конкурсі на кращу шкільну газету (результати будуть у вересні);

-          участь у міському конкурсі на кращу статтю у шкільній газеті («День Збройних Сил України», Пенізєва Карина, 11-А клас; результати будуть у вересні);

-          перемога у конкурсі «Лунай прекрасна наша мово!» (Вигорницька Дар’я, 11-А клас);

-          перемога у міському конкурсі «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» (Кузьмова Анастасія, 11-А клас);

-          участь в V Обласному фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» (Кузьмова Анастасія, 11-А клас).

Результати роботи гуртка «Юні екологи»:

 • міський еко-конкурс на кращу поробку «Еко-іграшка» - ІІІ місце – керівник Сакун І.О.; участь в екологічному тижні, відвідування вихованцями міського еко-клубу «Дивосвіт».
 • Команда «Ревізор» взяла участь у Всеукраїнському екологічному конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». За результатами конкурсу команда посіла друге місце. А також команда відзначена подякою за найкращу акторську майстерність

Результати роботи гуртка «Доміно»:

▪ участь танцювального колективу у шкільних відкритих заходах «День знань», «День учителя», «День української мови», «День боротьби зі СНІДом», «День Збройних Сил України», підсумкова конференція шкільного парламенту, «Мама, тато, я – спортивна сім’я» та у міському фестивалю дитячої творчості «Острів Різдва». У IIcеместрі колектив взяв участь у шкільному концерті до Свята 8 березня,) виступили на святі Останнього дзвоника;

 • переможці міського етапу огляду-конкурсу художньої творчості «Таврійський барвограй» серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти Херсонської області:

-          лауреати ІІІ ступеня. Змішана вікова категорія. Номінація «Хореографічне мистецтво».

Результати роботи гуртка «Художня майстерня»:

 • Міський конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідного міста»

Диплом за ІІІ місце – Авіхацера Єлизавета – 9-А (керівник Михайлина Н.А.).

Результати роботи гуртка «Лідер» (членів учнівського самоврядування)

 • Члени гуртка до Дня вчителя організували шкільний День самоврядування і святковий концерт.
 • 24.10.18 проведено круглий стіл на тему: «Мої права через учнівське самоврядування».
 • З 08.11 по 15.11.18 організовано благодійну акцію «Яблучко» для дітей сиріт. Центром добрих справ і милосердя було зібрано 93 кілограми смачних та соковитих яблук різних сортів.
 • 22.11.18. команда лідерів учнівського самоврядування стала переможцями ХХІ фінальної гри органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти Дніпровського району «Твори, вигадуй, пробуй».
 • 11.12.18.в Херсонському міськвиконкомі відбулося урочисте нагородження кращих волонтерів міста Херсона. Серед учасників заходу почесним званням «Волонтер року - 2018» нагороджений лідер учнівського парламенту Херсонського НВК № 48 Мерет Олег (учень 11-А класу).
 • 07.12.18. участь делегованих учнів 11-А та 10-А класів: Пенізевої Карини та Цап Кирила (клуб «Феміда»); Бузинської А., Малої В. (клуб «Дивосвіт») у II сесії XIIIскликання Міського учнівського парламенту на базі Палацу дитячої та юнацької творчості.
 • 18.12. 2018 року відбулася звітна загальношкільна конференція лідерів учнівського самоврядування за І семестр, в якій брали участь лідери 5-11 класів, вчителі, адміністрація школи.
 • У рамках місячника товариства «Червоного Хреста» серед учнів 5-11-х класів учасниками гуртка «Лідер» була проведена благодійна акція «Від серця до серця». Школярі НВК № 48 зібрали канцелярію для дітей з малозабезпечених сімей і зробили подарункові набори до свята Великодня для героїв ООС.
 • 12.04.19. Президент школи Кузьмова Анастасія стала переможницею конкурсу «Лідер року – 2019» у номінації «Кращий президент».
 • Шкільним парламентом організована виставка-конкурс шкільних газет до Дня цивільної оборони.
 • Президентом школи Кузьмовою Анастасією проведено флешмоб до Дня вишиванки.

Головними завданнями закладу з виховної роботи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;

§ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

§ формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • реалізація завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки.
 • створення умов для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання і виховання в навчальному закладі.

§ створення умови для виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці» та забезпечення у навчальному закладі умов праці відповідно до нормативно-правових актів та належне функціонування системи управління охороною праці.

§ проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, вдосконалення технологій проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів.

§ розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
 • пріоритетним в роботі навчального закладу вважати проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя; запобігання проявам екстремізму, насильства; формування демократичного правового простору та позитивного мікроклімату.

§ удосконалення структури внутрішкільної методичної роботи з урахуванням досвіду і стажу роботи педагогів, забезпечуючи диференційований підхід до залучення вчителів у різні форми методичної діяльності.

 • оптимізація системи профільного навчання з урахуванням різних моделей і форм його реалізації.
 • активізація взаємодії з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів навчального закладу.
 • забезпечення ефективної роботи органів учнівського самоврядування, сприяння співпраці шкільних дитячих громадських організацій і об’єднань з районними і обласними осередками учнівського самоврядування.
 • реалізація Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Програми національного виховання учнівської молоді Херсонщини на 2011 – 2021 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді класними керівниками, здійснюючи педагогічну діяльність з колективом учнів класу, їх батьками, шляхом організації і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, створення належних умов для виконання завдань навчання та виховання ,самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.
 • залучення до навчально-виховного процесу батьківської громадськості, шляхом проведення батьківських зустрічей за участю представників органів влади та місцевого самоврядування, відділу освіти, охорони здоров'я, правоохоронних структур, психологів, працівників соціальних служб тощо.

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

. Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

♦ адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання;

♦ надання методичної, практичної допомоги вчителям;

♦ створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

♦ удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної бази школи, реалізація науково – методичної та виховної проблем;

♦ створення умов для вивчення факультативів;

♦ організація навчальної та позакласної роботи;

♦ створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення виховної роботи з учнями

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-         вчителів, що атестуються;

-         організація індивідуального навчання;

-         стан ведення учнівських зошитів;

-         стан ведення щоденників учнів 1-11класів;

-         стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

-         виконання навчальних програм та планів;

-         організація та проведення, курсів за вибором, факультативів;

-         організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

-         директорські контрольні роботи;

-         підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Стан профорієнтаційної роботи

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація;

- професійне виховання .

Робота проводиться в чотири етапи з такими віковими категоріями:

1) Пропедевтичний етап (1-4 класи). На цьому етапі формується у молодших школярів ціннісне відношення до праці, розуміння її ролі в житті людини і в суспільстві; розвиток інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованій на посильній практичній включеності в різні її види, у тому числі соціальну, трудову, ігрову, дослідницьку.

2) Ознайомчо-пошуковий етап (5-7 класи). На цьому етапі звертається увага на розвиток у школярів особового сенсу в набутті пізнавального досвіду і інтересу до професійної діяльності; уявлення про власні інтереси і можливості (формування образу «Я»); набуття первинного досвіду в різних сферах соціально-професійної практики: техніці, мистецтві, медицині, сільському господарстві, економіці і культурі. Цьому сприяє співвіднесення своїх індивідуальних можливостей з вимогами, що пред'являються професією до людини.

3) Базовий етап (8-9 класи). На цьому етапі відбувається уточнення та формування освітнього запиту, відповідного інтересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям, в ході факультативних занять і інших курсів по вибору; групове і індивідуальне консультування з метою виявлення і формування адекватного вибору профілю навчання.

4) Визначальний етап (10-11 класи). На цьому етапі відбувається навчання діям з самопідготовки і саморозвитку, формування професійних якостей у вибраному виді праці, корекція професійних планів, оцінка готовності до вибраної діяльності.

Створено куточок професійної орієнтації учнів, проводяться бесіди, консультації, виховні години для старшокласників на теми: «Світ сучасних професій», «Як уникнути помилок і розчарувань у виборі професії», зустрічі з людьми різних професій.

Організація харчування учнів у школі

Протягом 2018/2019 навчального року у школі було організоване харчування учнів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», та інших чинних документів. Гарячим харчуванням було охоплено приблизно 98 % учнів школи. 292 учня 1 – 4 класів отримували безкоштовне харчування, 35 дітей пільгової категорії, 151 дитина, учні спеціальних класів, з особливими освітніми потребамитьківські. За батьківські кошти харчувалося 186 учнів.

Питання про харчування учнів розглядалося на нарадах при директорові Харчування учнів здійснювалося на перервах, згідно графіку.

Проводився бракераж сирої та готової продукції.Проводиться систематичний контроль за роботою харчоблоку з боку адміністрації закладу. Медична сестра веде контроль за технологією приготування страв.

Організація роботи з ЦЗ навчального закладу

Робота з ЦЗ в навчальному закладі організована відповідно до вимог Кодексу з Цивільного захисту.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу школи згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення курсів “Основи здоров’я” у 1-9-х класах; предмета “Захист Вітчизни” у 10-11-х класах .Здійснювалась перевірка і закріплення учнями школи теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах.

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи. Також функціонують формування: пожежогасіння, охорони громадського порядку, надання першої медичної долікарської допомоги, евакуаційне, оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань - недостатнє, більшість працівників школи не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення новими методичними посібниками, відеоматеріалами, в основному заняття з особовим складом формувань та постійним складом проводяться за матеріалами навчальних програм «Основи здоров’я», розділів «Основи цивільного захисту» та «Основи медико-санітарної підготовки» предмета «Захист Вітчизни».

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення формувань та постійного складу працівників засобами індивідуального захисту.

Фінансово-господарська діяльність у 2018/2019 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. На території школи розташовані основна будівля школи, окрема будівля з майстернями, кабінетом музики та класом хореографії та для занять лікувальною фізкультурою, спортивні площадки, стадіон.

Адміністрація школи разом з колективом та батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією, та за рахунок благодійного фонду закладу « Нове покоління міста Херсона». Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.Проводилась робота щодо дотримання встановлених лімітів на енергоносії. Використання енергоносіїв здійснювалось без перевищення.

Працівники школи, учні, батьки проводили різні акції, приймали участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час якої упорядковано клумби,висаджені квіти на клумбах, Систематично учнями школи проводиться прибирання шкільних ділянок. Ведеться покос трави на території школи..Проводився косметичний ремонт приміщень та навчальних кабінетів, повністю замінено лампи на енергозберігаючі. Проведено підготовку до осінньо-зимового періоду,в грудні 2018року було перевірені лічильники, перезаряджені вогнегасники, виконано роботи по перевірці контуру заземлення на двох будівлях закладу за кошти благодійного рахунку.

Школа підключена до мережі Інтернет, який, установлено мережу Wi-fi, працює сайт школи де відображається життя школи.

Створено в закладі ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами, а саме зроблено ремонт, придбано за рахунок державної субвенції обладнання для неї. Клас хореографії поповнився новим обладнанням. Встановлено на вікна ролети, встановлено та підключено нове освітлення в класних приміщеннях на поверхах закладу. Встановлено сітові показники на аварійних виходах закладу.

Відроментовано приміщення класу для учнів з порушенням слуху. Встановлено 5 металопластикових вікон за рахунок спеціального фонду закладу.

За рахунок державної субвенції для дітей з особливими потребами для проведення навчальної та корекційної роботи придбано 39 планшетів, 4 принтери, крісла-мішки – 8 штук, бізіборди, маленька сенсорна кімната, балансувальні дошки, пісочниці з під світкою, розвиваючі дошки по Монтесорі, об’ємні конструктори.

Шкільний харчоблок за рахунок бюджетних коштів отримав нову електричну плиту.

Проведено роботи по благоустрою шкільного подвіря , а саме забетоновано шкільне подвіря з метою ліквідації ям., проведено ремонт паркану школи та його фарбування. Вдячна за допомогу батькам школи.

Проводились роботи по прочищенню системи каналізації два рази за навчальний рік.

Проводилися роботи по усуненню порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а саме евакуаційні виходи забезпечені світловими показчиками та підключені до джерела аварійного освітлення, доукомплектовані пожежні крани, та пожежний щит. Глухі грати на вікнах 1-го поверху виконані розсувними, розкривними або зємними.

Проведено ремонтні роботи по системі опалення в закладі. Встановлено крани в приміщенні горища на трубах опалення, замінено труби на чотирьох згонах в системі опалення по класах. Заклад повністю опалюється.

Замінено 17 старих дверей на нові в приміщенні закладу.

Охорона праці педагогічних та технічних працівників

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН від 20.11.2006 № 782 у школі створювалися безпечні умови навчально-виховного процесу, призначено відповідальну особу за організацію роботи з охорони праці, а також особу, яка відповідає за конкретні питання: пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, електробезпеку, догляд за будівлями та спорудами та інше. Забезпечувалися виконання розпоряджень, наказів, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і своєчасне виконання колективного договору, угоди з охорони праці. Своєчасно проводяться вступні інструктажі, інструктажі з охорони праці на робочому місці, інструктажі учнів перед проведенням екскурсій, лабораторних та практичних робіт на уроках біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, які реєструються у відповідних журналах: «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

Одним з пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

В школі проходив Тиждень охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці.

У 2018/2019 навчальному році було продовжено роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення освітнього процесу.

Відповідно до Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в школі щоденно на початку занять вчителі навчальних кабінетів і майстерень перевіряли стан робочих місць учнів, справність обладнання, пристроїв та інструментів, виявляли відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Недоліки усувались негайно або записувались в журналі контролю і повідомлялися адміністрації школи для вживання заходів щодо визначення термінів виконання і призначення відповідальних. Всі приміщення школи знаходяться у належному стані.

Забезпечується виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, своєчасно, проведено випробування по замірам опору ізоляції та заземлюючого контуру (вся необхідна документація у наявності).

План евакуації при надзвичайних ситуаціях наявний, знаходиться в доступному місці.

Проте багато років не проводиться просочення вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій даху будівлі школи за адресою Олександрівська 28. Школа не може вирішити це питання без додаткового фінансування.

Головні завдання школи у 2018/2019 навчальному році будуть спрямовані на:

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та основних компетентностей учнів;

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно до їх мети і завдань;

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки;

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та диференційованого підходу до учнів;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального функціонування школи;

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського самоврядування;

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи, а саме ремонт спортивних роздягалень, та приміщення їдальні;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників школи.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

 1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.
 2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній основі.
 4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.
 5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань профільного та допрофільного навчання.
 6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.
 7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу.
 8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.
 9. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.
 10. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 11. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.
 12. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.
 13. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.
 14. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.
 15. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.
 16. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.
 17. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та дбайливе її використання.
 18. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників.
 19. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і зміцненні здоров`я.
 20. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
 21. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
 22. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією харчування школярів.

Звіт директора

Херсонського загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу №48

Херсонської міської ради

Кірцхалії Олени Петрівни 
про свою діяльність на посаді протягом 20
17/2018навчального року

Шановні присутні! Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/2018 навчального року.

Сучасна школа — великий і складний механізм, належна робота якого забезпечується великою кількістю служб і участю вних педагогічних працівників. Уповсякденному житті кожен із вас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством зате, яку освіту дає наша школа.

Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього педагогічного колективу, день огляду наших сил, день роздумів, заслуженої радості, день нового імпульсу для досягненняще більших результатів. Це день, коли педагоги збираються на першу педраду в новому навчальному році, щоб свій неповторний досвід передати іншим, поділитися своїми роздумами.

Робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію основних завдань:

•організація навчально-виховного процесу напідставі досягнень сучасної науки, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

•утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства, залучення до здобутків української та світової культури;

•створення коллективу вчителів-однодумців, формування взаємин «учитель—учень», «учень—учень», «учитель—учитель», «учитель— батьки— учень» на гуманістичних засадах;

•забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними програмами розвитку творчої обдарованості учнів;

•організація обов’язкової пошуково-дослідницької роботи всіх учасників навчально-виховного процесу;

•органічне поєднання класно-урочної системи із груповою тандивідуальною самостійною роботою учнів;

•можливість вибору учнями факультативів, гуртків, занятьзаінтересами.

Головною метою освіти в навчальному закладі є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчомислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтованана високі моральні цінності.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішньоготрудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад освіти – Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

           Місто Херсон , вул.28Армії,14 ( корпусА), вул.Олександрівська, 28( корпус Б).

Статут школи затверджений

Рішенням Херсонської міської ради 15 травня 2015 року.

Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.

Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення, які проживають на території обслуговування закладом.

Педагогічний колектив працює у співдружності з батьками. У школі створена, батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

 Розроблені і діють Правила для учнів.

У навчальному закладі станом на 05.09.2017 року навчалося 807 учнів у 38 класах.

ВІДОМОСТІ ПРО РУХ УЧНІВ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Учнів за мережею на 05.09.2017

Прибуло учнів за навчальний рік

Вибуло учнів за 2017/2018н. р

Учнів на кінець 2017/2018н. р

 
 

1

807

26

28

805

 

Школа працює у п’ятиденному режимі.

І. Організація навчально-виховного процесу

1.1 Кадрова політика школи спрямована на:

¨   реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

¨   розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

¨   вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освіт  оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

¨  періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

¨   поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.

1.1.1. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

В школі на початок 2017/2018 н.р. нараховувалось 70педпрацівникі, із них 3 сумісників, ще 4 перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

Якісний склад

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Вища

перша

друга

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель.-методист.

49

17

11

20

13

12

Відомості про молодих спеціалістів

                                                                Навчальний рік

2017-2018

5

Позитивні тенденції:

-    стабільність кадрового складу,

-    низька плинність,

-    наявність фахової підготовки у всіх працівників.

1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 69 вищу педагогічну, 1 – середню спеціальну.

1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

У 2017-2018 н.р. атестувалося 9предагогічних працівників, серед них

Позитивні тенденції:

-    збільшення кількості педагогів з вищою кваліфікаційною категорією

-    якісне зростання майстерності вчителя,

-    стимулювання творчої діяльності.

Негативні:

-    недостатнє матеріальне стимулювання

1.1.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки.

У 2017-2018 навчальному році пройшли атестацію 9 вчителів :

вища категорія – 6 вчителів,

І категорія – 2 вчителя ,

ІІ категорія – 1 учитель .

Присвоєно педагогічні звання:

«методист» - 1 учитель ,

«старший учитель» - 1 учитель.

Позитивні тенденції:

-    практична направленість та предметна орієнтація курсової перепідготовки

-    зростання можливостей самопідготовки засобами інформаційних технологій,

1.1.5. Методична та дослідницька робота педагогічних працівників

Методична робота здійснюється через діяльність шкільної методичної ради, шкільних методичних об’єднань та участі в МАН.

Навчально-виховний процес у 2017/2018 навчальному році в школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Основна увага приділялась вдосконаленню навчально-виховного процесу, різнобічному розвитку особистості, естетичному вихованню школярів в умовах формування школи національного спрямування. Виконання Закону про загальну середню освіту. Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів..

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу.

На базі нашого закладу  відбулися міські семінари учителів географії, історії ,вчителів початкових класів.

4.Друковані роботи.

         Педагоги закладу Абдурахманова С.Г., Кундис Т.П.,Галан Л.О. мають публікації методичних розробок у наукових та фахових виданнях, у 2017 році в журналі видавничої групи «Основа» «Математика в школах України» №16-18»була опублікована робота «Навчальні серії на уроках математики» вчителя математики Абдурахманової С.Г., у 2018 році у збірнику наукових праць опубліковані статті: «Формування національної свідомості учнів початкових класів на уроках літературного читання» (Галан Л.О.), «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України» та «Регіональні проблеми гідрометеорології , клімату та екології» (Кундис Т.П.).

5.Результати ДПА в 9 класах.

У 2017-2018 навчальному році державна підсумкова атестція в 9 класах проходила з таких предметів : українськоі мови (диктант), математики (письмово) , географії (письмово).

Результати такі :

Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

Високий %

Достатній %

Середній %

Початковий %

Українська мова

3%

31%

66%

-

Математика

2%

29%

67%

2%

Географія

2%

22%

76%

-

6.Робота з обдарованими .

Результативною є методична робота з обдарованими школярами й підготовка їх до міських та обласних турів, конкурсів, олімпіад. Слід відмітити окремих учнів, які досягли найкращих результатів у ІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН України:

Батрак Влада -11А

-         Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі філософського есе у категорії «Учнівські роботи»;

-         Диплом за І місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ;

-         Диплом за І місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури;

-         Диплом за ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ;

-         Диплом за І місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури;

-         Диплом за І місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України .

Секція :кліматологія, предмет: географія .

-         Диплом за І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України .

Секція :кліматологія та метеорологія, предмет: географія .

-         Учасниця ІV етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України .

Секція :кліматологія та метеорологія, предмет: географія .

-         Учасниця ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

Світенко Віталій – 9А

-         Диплом за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання;

-         Диплом за ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання;

Рощук Анастасія – 7А

-         Диплом за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури;

Філіппова Анастасія - 7А

-         Диплом за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Козлова Марія – 8Б

-         Диплом за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури;

Гателло Анастасія – 6А

-         Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з

математики;

Герасім Діана – 6А

       - Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з

         математики;

Давиденко Анастасія – 7А

-         Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з

         математики;

Філіппов Артем– 5А

-         Диплом за І місце у міському Турнірі юних математиків;

Гателло Максим – 5А

-         Диплом за ІІ місце у міському Турнірі юних математиків ;

Сергейчук Михайло -5А

-         Диплом за ІІІ місце у міському Турнірі юних математиків.

   Учні закладу приймали участь у Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослдник» (МАН) і учень 6А класу Соценко Андрій посів ІІ місце (керівник Свинарьова Г.А.).

   Учениця школи Пенізєва Каріна(10клас) посіла ІІ місце в обласному заочному конкурсі просвітницьких матеріалів «Національні меншини і протестанські релігійні громади Херсонщини» (керівник Григоренко З.Г.) ,учениця 9 класу Бузинська Аліна – переможець обласного заочного конкурсу літературних творів «Японія від періоду Нара до сьогодення»(керівник Сакун І.О.).

   Учні закладу приймали участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах

Назва конкурсу

Кількість

учасників

Дипломи

Міжнародний «Геліантус -2017»

105

77

Міжнародний «Кенгуру – 2017»

255

186

Всеукраїнський «Кенгуру – 2017»

112

97

Всеукраїнський «Колосок»

118

101

Всеукраїнський «Грінвіч»

71

28

Всеукраїнський «Патріот»

143

64

Всеукраїнська гра «Соняшник»

212

156

Всеукраїнський «Лелека»

6

6

Міжнародний «Бобер»

28

22

В закладі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, індивідуальні заняття впливають на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

Проте, зменшилась кількість учасників в конкурсі дослідницьких робіт Малої академії України . Педагогічному колективу необхідно продовжувати роботу щодо виявлення юних обдарувань ,підвищувати ефективність і якість навчально-виховного процесу.

Важливою складовою інформаційного простору є створення та функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено власний веб сайт, де забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти навчального закладу.

У школі діє школа молодого вчителя. На засіданнях школи молодого вичтеля надавалась методична допомога, рекомендації молодим вчителям. Вчителі наставники постійно допомогають молодим вчителям у підвищенні професійної діяльності.

На засіданнях педагогічних рад розглядалися різні форми та методи впроовадження нових інновацій у навчально-виховний процес, а також підвищення якості освіти у навчальному закладі. Також на педагогічних радах розглядалися питання про перевід, випуск учнів школи, видачу документів про освіту. У 2017/2018 н.р. було проведено 13 педагогічних рад.

Щомісяця проводяться наради при директорві. На даних засіданнях розглядаються різні питання виробничого характеру.

Члени педагогічного колективу підвищують свій професійний рівень не тільки на курсах, але і на різних районних семінарах, майстер класах, нарадах, які проводяться у районі на базі шкіл району.

Педагогічними працівниками було відвідано багато нарад, семінарів,майстер –класів, які відбувалися у місті на базі різних навчальних закладах.

Вчителі початкової шоли проходили навчання з підготовки до роботи в « Новій українській школі»

Спеціальна освіта

Контингент учнів з особливими освітніми потребами у порівняні з минулим роком дещо змінився: зросла кількість учнів у класах інтенсивної педагогічної корекції на 16%; учнів з ПФВ – на 2,9%; з вадами слуху на 33%, Загальна кількість учнів з особливими освітніми потребами зросла на 20% (таблиця)

Навчальний

Рік

             Спеціальні класи

Всього учнів

ІПК

Вади слуху

Психофізіологічні

вади

2016-2017

42

12

67

121

2017-2018

50

18

69

137

       Кількісний показник дітей з особливими освітніми потребами у 2017/2018 н.р., по відношенню до кількості дітей, які навчаються в школі за стандартними державними програмами, у відсотках розподілився наступним чином (таблиця):

Навчальний рік

Всього учнів по закладу

% учнів особливими освітніми потребами

% учнів з вадами по закладу

ІПК

Вади слуху

ПФВ

2016-2017

807

5,2%

1,5%

8,3%

15%

2017-2018

807

6,2%

2,2%

8,6%

20%

В закладі створено на достатньому рівні матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного та корекційно-відновлювального процесу.

В наявності комп’ютери, підведені лінії Інтернету, це дає можливість дітям з особливими потребами навчатися спілкуванню з комп’ютером. Навчання спілкуванню з комп’ютером для дітей цієї категорії розпочинається з 1-го класу (факультатив за рахунок годин варіативної складової). Для дітей зі зниженим слухом підібрані якісні слухові індивідуальні апарати. Учні з вадами слуху регулярно проходять медичне обстеження в комунальному закладі лікарні ім. Лучанського, а питання аудіометричного обстеження перебуває на постійному контролі класних керівників і адміністрації закладу, з метою створення умов для всебічного їхнього розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання, формування вимови та мовленнєвого розвитку.

       Матеріально-технічна база кабінетів постійно поповнюється: у 2017-2018 навчальному році за рахунок субвенцій придбано спеціального обладнання на суму 480355 гр., яке використовується у навчально-виховній та корекційно-відновлювальній роботі: два комплекти SMARTBoardM600, інвентар для спортивної зали, роздатковий матеріал, обладнання для кабінету психологічної служби ( сухий басейн; проектор з кольоровими ефектами;бульбашкова колона) та інше обладнання. Всі класи для дітей з особливими освітніми потребами також обладнані шкільними дошками зеленого кольору.

Для проведення занять з фізичної та лікувальноїфізичної культури (ЛФК), спортивну залу обладнано спеціальними тренажерами. Вчителі фізичної культури, ритміки та ЛФК виходять з того, що заняття з цих предметів сприяє відновленню фізіологічних функцій, а також є засобом лікувальна відновлювальної і компенсаторної терапії і сприяє посиленню компенсаторно-пристосувальних функцій та розвитку емоційно-вольової сфери дитячого організму.

З метою покращення фізичної складової вихованців, до роботи з учнями залучені вузькопрофільні фахівці Херсонського регіонального центру «Інваспорт», які проводять індивідуальні і групові заняття з дітьми особливими освітніми потребами: ведуть секції з легкої атлетики та футболу для слабочуючих учнів та учнів з психофізичними вадами, а також для дітей з синдромами Дауна і Каннера.

Спортивні майданчики постійно підтримуються у належному стані, що дозволяє в період сприятливих погодних умов проводити заняття з фізичної культури на свіжому повітрі, вікористовувати їх для активного відпочинку на перервах і в позаурочний час.

Кількісно-якісний склад педагогічного колективу, що працює у спеціальних класах.

Педагогічними кадрами спеціальні класи укомплектовані на 100%. Всього у цих класах працює 39 вчителів (7 вчителів початкових класів, 32 вчителі-предметники) і 2 сумісники; із них 54% - вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 25,6% - 1-ої категорії, 15,4% - 2-ої категорії, 12,8% - спеціалісти.

За стажем роботи: до 5 років – 12,8%; до 10 років – 5,2%; до 20 років – 20,5%; від 20 і більше – 53,8%.   14 вчителів мають спеціальну освіту - вчителі –дефектологи, з них 7 мають дві освіти. У класах для дітей зі зниженим слухом, окрім вчителів-предметників, працює фахівець з української жестової мови (педагог-сурдолог). Вчителі, що працюють у класах з вадами слуху, володіють навичками жестової мови на середньому рівні та володіють навичками дактилології на достатньому рівні.

Більшість вчителів, що працюють у спеціальних класах для дітей особливими освітніми потребами, мають багаторічний стаж і досвід роботи та здатні забезпечити навчально-виховний та корекційно-відновлювальний процес на достатньому та високому рівнях.

Корекційно-відновлювальна робота передбачає використання різних видів спеціальних програм, направлених на задоволення навчально-освітніх та сугубо соціальних потреб учнів цих категорій, потребує особистісно орієнтованих підходів до навчання, розвитку та корекції, корекційно спрямованого індивідуального та диференційованого навчання і відповідного матеріально-технічного забезпечення.

       Головними завданнями корекційно-відновлювальної роботи для НВК №48 є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки дітей;

- забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини;

- створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами;

- проведення корекційно-відновлювальної роботи, спрямованої на розвиток компенсаторних можливостей учнів, збереження аналізаторів для набуття слухового й мовленнєвого досвіду, максимального розвитку залишків слуху, формування у слабочуючих дітей виразної вимови тощо, для їхньої подальшої соціальної реабілітації та адаптації у соціумі;

- створення умов для спеціального оздоровчо-виховного та корекційного навчання, відновлення здоров'я, адаптації та інтеграції в сучасному світі;

- здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру психофізичних порушень;

- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-відновлювальній роботі.

       З метою більш ефективного проведення корекційно-розвивальних занять, на початку року основна увага була зосереджена на адаптації першокласників та п’ятикласників: проведена первинна діагностика, індивідуальні консультації та групова психодіагностика за методикою «Малюнок сім’ї”, «Графічний диктант» для з’ясування рівня тривожності. В 5-их класах проведено комплекс методик для виявлення рівня тривожності та вивчення мотивації навчальної діяльності учнів. Для кожного учня розроблена індивідуальна програма розвитку ( ІПР).

Зміст корекційно-відновлювальної роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи та реалізується через навчальні предмети та курси, з яких особливо важливими є: розвиток мовлення, формування вимови, соціально-побутове орієнтування, фізична та лікувально-фізична культура і ритміка.

  

Корекційно-розвиткова робота з учнями, які мають порушення слуху, протягом року була спрямована на подолання найбільших складнощів володіння вимовою, а саме: формування вимови, розвиток сприймання усного мовлення. Корекційні заняття з цими учнями організовувалися на основі диференційованого підходу та проводилися індивідуально, групами і фронтально, в залежності від мети.

На уроках розвитку мовлення корекційна робота в 1-х-2-х класах спрямовується на подолання недосконалості комунікативної готовності до навчання, оволодіння навичками письма та читання, оволодіння програмними вимогами з предметів мовленнєвого циклу. В наступних класах – формування навичок письмового та усного спілкування, збагачення словникового запасу, навчання складанню переказу, розповіді, розучування віршів, відгадування загадок, направлених на формування нових пізнавальних можливостей. Під час корекційних занять здійснюється індивідуальний підхід до кожної дитини з обов’язковим врахуванням підвищеної втомлюваності дітей цієї категорії, а тому вчителі використовують різноманітні форми і засоби – чергування розумової та практичної діяльності, застосування цікавого та яскравого дидактичного матеріалу. На кінець навчального року у учнів підвищився рівень просторової та творчої уяви (особливо в класах ІПК). Діти можуть швидше зосереджуватися, переключати та розподіляти увагу, більше запам’ятовувати та швидше встановлювати логічні зв’язки, робити певні узагальнення.

Важлива роль у соціальній адаптації дітей з різними нозологіями відводиться соціально-психологічній службі освітнього закладу.

Зведені дані по роботі фахівців психологічної служби у 2017/2018 н. р. з учнями (за напрямами та категоріями) (дв. Таблицю)

Напря-ми роботи


Фахівці

Індивіду-альна діагнос тика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-психологічні/ педагогічні дослідження,
охоплено осіб

Консультаційна робота (індивідуальна/ групова),
охоплено осіб

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (індивідуальна),
охоплено осіб

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова),
охоплено осіб

Просвіта,
охоплено осіб

Практичні психо-логи

90

28

60

90

30

30

соціальні педаго-ги

20

22

34

-

23

26

         Результати такої роботи: покращення   адаптованості учнів спеціальних класів до соціального середовища; зниження проявів шкільної дезадаптованості; вчасне відновлення емоційного комфорту, зняття тривоги, зняття м’язової та психоемоційної напруги, відновлення працездатності учнів; підвищення обізнаності учнів з питань безпечної поведінки, здорового способу життя, саморегуляції; засвоєння навичок здорового та безпечного життя дітей, більша розвиненість їх самостійності та життєво важливих компетенцій; підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери та обізнаності учнів; підвищення рівня розвитку комунікативних навичок учнів; зменшення проявів девіантної поведінки учнів, проявів жорстокості в учнівському середовищі

 

Робота соціально-психологічної служби з батьками та педагогами:

Напрями роботи

Фахівці

Індиві-дуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагнос-тика, соціально-психологічні/педагогічні дослідження, охоплено осіб

Консультаційна робота (індивідуальна/групова), охоплено осіб

Проведення ділових ігор, тренінгів,
охоплено осіб

Просвіта,
охоплено осіб

Зв’язки з громадськістю[1], охоплено осіб

З батьками

практичні психологи

30

40

45

30

60

20

соціальні педагоги

6

30

27

 

30

32

З педагогами

практичні психологи

20

20

20

15

20

20

соціальні педагоги

   

12

 

18

8

    

Проведена робота сприяла підвищенню психологічної грамотності батьків дітей з обмеженими можливостями, професійної компетентності фахівців, підвищенню рівня ефективності педагогічної роботи та зниженню ризиків емоційного стану педагогічних працівників.

В школі постійно працює шкільна ПМПК, плани роботи якої погоджені з міською ПМПК. Протягом 2017-2018 н.р. проведено 9 засідань та два педконсіліума, на яких розглянуті:

- результати обстеження усного та писемного мовлення з метою

   комплектації груп з розвитку мовлення;

- аналіз виконання заходів, рекомендованих у рішенні МПМПК, щодо   усунення недоліків у корекційній роботі з дітьми ООП;

- результативність та ефективність корекційно-відновлювальної

   роботи на заняття ЛФК, СПО, РСС з дітьми з особливими освітніми

   потребами;

- визначення рівня готовності до навчання учнів з особливим      освітніми потребами 1-го класу та визначення профилю трудового навчання;

Відповідно графіку виїзного засідання МПМПК на базі навчального закладу у січні 2018 та березні 2018 року були проведені діагностичні обстеження дітей , які мають труднощі у навчанні і поведінці. Комісія дійшла висновку, що колектив закладу врахував у своїй роботі рекомендації МПМПК

З метою удосконалення професійних навичок педагоги закладу підвищують свою фахову майстерність: приймають участь у конференціях, семінарах, вебінарах, , займаються самоосвітою.

Протягом 2017-2018 навчального року:

- Обласний семінар «Профілактика асоціальної поведінки серед учнів НЗ у роботі працівників психологічної служби системи освіти» (16.11.17 ХАНО 16 годин);

- Курс «Психологія стресу та боротьби з ним» (від 20.11.2017 - платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus)

- Курс «Критичне мислення для освітян» (від 04.12.2017 - платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 30 годин)

- Навчання за освітньою програмою «Методи Арт-терапії у роботі з особливими дітьми» (Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова, Східноукраїнська асоціація арт-терапії, 45 годин)

- Тренінг «Аутична дитина в школі» (Фонд допомоги дітям з синдромом аутизма «Дитина з майбутнім»)

- Всеукраїнський психологічний фестиваль «Паросток» (УНМЦ практичної психології та соц. роботи НАПН України; Київ 01.04.18-04.04.18);

- участь у семінарах «Нова українська школа». 2017-2018 р.

- Заклад постійно удосконалює спільну роботу з кафедрою корекційної освіти Херсонського державного університету. Фахівці університету залучаються до надання професійних рекомендацій педагогам у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Студенти-дефектологи на базі школи регулярно проходять як пасивну, так і активну практику

                         Завдання на наступний навчальний рік :

 1. Застосовувати сучасні інноваційні педагогічні технології.
 2. Підвищувати рівень знань та умінь дітей з ООП.
 3. Застосовувати нові форми та методи організації навчання.
 4. Виховувати у учнів самостійність у навчанні.
 5. Залучати учнів до гурткової, позакласної роботи, трудової діяльності .
 6. Продовжувати співпрацю з батьками та педагогічним колективом.
 7. Удосконалювати систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

    

Виховна робота

На виконання Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 1/9-413),відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №988-р, у школі сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного освітнього процесу: формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

Згідно річного плану виховної роботи школи на 2017-2018 н.р. проведено низку заходів з урахуванням основних виховних напрямів. Найбільшу увагу в    роботі протягом  року педагогічний колектив школи приділяв вихованню в учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосер­дя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та ду­ховному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, ба­жанні допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів.

Протягом року проведено:

Педагогічна рада « Інноваційні підходи до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді з огляду на проблеми»;

Засідання МО класних керівників:

1.Про стан виховної роботи у 2016-2017 н.р.. Ознайомлення з нормативними документами, методичними рекомендаціями до планування роботи, планом виховної роботи школи на 2017-2018 н.р..(вересень);

2.Формування в учнів ціннісного ставлення до здорового способу життя (листопад).

3. Виховання особистості, здатної гармонійно співіснувати з природою, поводитись компетентно, екологічно безпечно (квітень).

Пріоритетними напрямами виховної роботи в 2017/2018 н.р. були:

-                     Національно-патріотичне виховання;

-                     Правова освіта, превентивне виховання;

-                     Ціннісне ставлення до здорового способу життя;

-                     Виховання екологічної культури.

Для здійснення поставленого завдання проводилась виховна робота за напрямами:

Громадянське та морально-етичне виховання школярів:

З метою формування ціннісного ставлення до глобальних, державних проблем, соціальних груп, окремих особистостей, їх діяльності, до явищ громадського життя та свідомості на базі Херсонського НВК №48 активно працює Волонтерський загін «Милосердя», члени якого своїми добрими та корисними справами намагаються зробити світ кращим.

Протягом року проведено: благодійні акції «Яблучко», «Ялинка» (по збору солодощів);благодійна акція по збору коштів для лікування та реабілітації постраждалого пожежного-рятувальника Максима Клименка, який мужньо виконував свій обов’язок, рятував людей на пожежі, що сталася вночі 19 вересня у Херсоні;акція по збору дитячого та дорослого одягу для допомоги постраждалим родинам у пожежі, яка трапилася у м. Херсоні 19.09.17р.; участь у соціально-благодійному заході «Від серця до серця» по збору канцтоварів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;участь в благодійній акції «Відкрий своє серце добру» , в рамках ХІ міського фестивалю дитячої творчості «Острів Різдва», до якої приєднались лідери учнівського парламенту та вчителі НВК №48; участь у благодійному марафоні «Сонечко в долонях»; шкільна акція «Подаруй книгу школі» до Всеукраїнського дня бібліотекаря;

     Спільно із ХЦПР організовано і проведено акцію «Салют! Перемого!» до Дня пам’яті та примирення. Також спільно з керівником клубу «Лідер» Адвокатовою С.І. була організована акція-привітання ветеранів в приміщенні Обласної ради ветеранів.

Учнями-волонтерами шкільного учнівського парламенту проведено святковий захід-привітання «Зі Святим Миколаєм свято зустрічаєм» для школярів початкової школи та дітей з особливими освітніми потребами.

Вихованці закладу організували привітання зі святом Миколая – Чудотворця для учасників бойових дій, ветеранів, які знаходяться на реабілітації в Херсонському обласному госпіталі інвалідів та ветеранів війни (учні-волонтери : Ментешашвілі І., Вигорницька Д., Ельведінов К.). Щороку діти закладу беруть участь у конференції, присвяченій Дню волонтера. Цього разу шоу-група «Мужики» подарувала глядачам гарний настрій та заряд позитивних вражень.

До Дня інваліда було організовано майстер-класи для дітей з особливими фізичними можливостями спільно із Херсонським Державним університетом, факультетом дошкільного та початкового навчання.

Кожного року діти з особливими потребами беруть участь у виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Повір у себе» міського відкритого фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Ми все можемо» , посідаючи призові місця та отримуючи цінні подарунки.

Національне та військово-патріотичне виховання.

Метою заходів щодо виконання Концепції мовної освіти є піднесення престижу мови, виховання поваги до мови свого народу.

Щорічно діти закладу брали участь та ставали переможцями у таких конкурсах: поетичний конкурс «Моє місто любов’ю зігріте», «Лунай, прекрасна наша мово», «Україна починається з тебе», конкурс майстрів художнього читання «Наша земля – Україна»,міський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва» , флешмоб до «Дня вишиванки»; фотоконкурс «Моя Україно!». «Пам’ять».

Проведено заходи до Дня української писемності, Дня мови, з нагоди відзначення дня народження Т.Шевченка.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних почуттів велика увага приділялась вшануванню борців за незалежність України, пам’яті загиблих в АТО та учасників ІІ Світової війни. В школі проведено заходи:

- благодійна акція «Святкова ялинка для захисників Вітчизни», «Подаруй посмішку дитині учасника АТО»;

- святковий концерт, присвячений 26 річниці Збройних Сил України;

- екскурсії до краєзнавчого музею на виставку «АТО» для учнів 7-х класів;

- відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО випускнику НВК №48 Байбузу Андрію В’ячеславовичу (на подвір’ї школи);

-участь в урочистому мітингу з нагоди 73-ої річниці визволення України від фашистських загарбників у Парку Слави біля пам’ятника Невідомому солдату;

-відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО випускнику НВК №48 Байбузу Андрію В’ячеславовичу (на будівлі, в якій мешкав з дитинства Байбуз А.);

- перегляд документальних фільмів «Рейд: сила нескорених», «Чужа молитва (на базі ККЗ «Ювілейний»);

- відео – уроки мужності до Дня гідності і свободи;

- урок-реквієм «На колінах стою перед Вами – сповідаю жалобу свою», присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років (для учнів 6-11 класів);

   Щороку вихованці закладу стають переможцями міського конкурсу «Херсонщина пам’ятає…»:

- номінація «вокал» - ІІ місце Ельведінов Кемран, ІІІ місце – ансамбль «3+2», ІІІ місце – дует «КЕМІ» - керівник Іванова Н.С. ;

- номінація «декламування» - ІІІ місце – Прокоп’єва М. ,учениця 4-А, – керівник Іванова Н.С.;

- номінація «тематичний відеоролик» – ІІ місце – Ельведінов К., Кривенцов О., (10-А) , Литвиненко Юлія (9-Б ) – керівник Вертегел Т.П.

- номінація «літературно-музична композиція» - ІІІ місце – (колектив учнів 6-11 кл.) – керівник Красновид А.С.

       Також учні-волонтери 03 травня 2018 року брали участь в організації та проведенні заходу до Дня пам’яті та примирення, гостями якого були ветерани ІІ Світової війни та ветерани АТО.

Постійно проводиться упорядкування пам’ятних дощок загиблих випускників   під час бойових дій (Соменку В., Чернову О., Байбузу А.).

Приділяється увага військовій профорієнтації учнів щодо подальшої служби в Збройних Силах України (зустрічі з представниками військкомату, ВНЗ)

Превентивне виховання, формування здорового способу життя.

З метою створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів; запобігання дитячої бездоглядності та поглиблення знань про закони України, про свої права в НВК №48 проводяться заходи:

- місячник правових знань;

- тиждень правового виховання;

- засідання батьківського всеобучу;

- участь у правопросвітницькому проекті «Я маю право»;

- участь в Міжнародній акції «16 днів проти насилля»;

- акція «Молодь Херсона проти насильства!»;

- засідання Ради профілактики, де розглядаються питання залучення дітей до участі в гуртках, спортивних секціях, профілактики негативних явищ, профілактики правопорушень.

В рамках місячника правового виховання проведено брейн-ринг «Правовий світогляд»,круглий стіл лідерів учнівського самоврядування «Секрети успішної людини»,інтерактивну гру «Країна Гідності» у співпраці з молодіжною організацією «Нова генерація», інформаційно-просвітницький мікс «Кібербулінг та безпека в Інтернеті» у співпраці із представниками бібліотеки для юнацтва ім. І.Багряного (філіал №23).

Протягом року проводились зустрічі учнів із працівниками правоохоронних органів, юстиції, дільничними інспекторами ЮП поліції, спеціалістами ССД з питань правової освіти.

Реалізація профілактичної програми «Школа і поліція» була спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та формування їхньої право свідомої поведінки як у школі, так і поза нею.

Заклад співпрацює з правоохоронними органами ЮП Дніпровського району, зі службою у справах дітей, ГО «Нова генерація», з товариством Червоного Хреста, клінікою дружньою для молоді на базі Херсонської клінічної лікарні ім. О.Лучанського.

У школі навчається 807 учнів, з них:

Категорія

Кількість

1

Діти, що опинились у складних життєвих обставинах

7

2

Діти – сироти, позбавлені батьківського піклування

13

3

Малозабезпечені

12

4

Багатодітні

88

5

Діти учасників АТО

14

6

Внутрішньо переміщені

2

7

Діти-інваліди

63

З початку 2017-2018 навчального року на внутришкільному обліку учнів, схильних до правопорушень, перебував 1 учень (Жук М.).

Неохоплених навчанням дітей в школі немає.

Відповідно до плану виховної роботи школи, класні керівники проводили класні години та батьківські збори (два рази у семестр), що сприяло профілактиці правопорушень та пропусків уроків без поважних причин. Велика увага з боку адміністрації школи та класних керівників приділялася питанням збереженню життя і здоров’я дітей як під час навчально-виховного процесу, так й під час канікул.

Пропаганда здорового способу життя, попередження негативних проявів серед учнівської молоді здійснювались через заходи оздоровчо - просвітницького характеру.

З метою профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин проводилась лекційна робота із запрошенням медичних працівників МСЧ ХБК. У форматі Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом в НВК № 48 відбулись заходи під гаслом «СНІД – це не вирок!»:

-виставка – конкурс «Ми проти СНІДу!»;

-концерт-звернення до молоді «СНІДу – Ні» (для учнів 8-11 класів).

   Щорічно вихованці закладу стають переможцями районних конкурсів агітбригад: «Абетка здоров’я» - ІІ місце, «Пожежний експрес – 2017» – ІІ місце, брейн-ринг «Перша допомога – 2017» , присвячений Всесвітньому Дню надання першої допомоги – ІІІ місце, агітбригада санпосту (8-А, Б класів); районний конкурс – виставка творчих робіт «Зупинимо СНІД разом!» - переможці - Ісаєв О. та Маркусь І., 7-А клас.

В Херсонському НВК №48, з метою популяризації здорового і безпечного життя, діє «Школа безпеки». Протягом року для учнів початкової школи проведено два засідання «Школи безпеки». В рамках програми виступали команди школи ЮІДР «Дорожній патруль, ДЮПІР «Redfire», команди агітбригад, виступи яких було спрямовано на здобуття практичних навичок та умінь поведінки дітей в екстремальних ситуаціях.

Фізкультурно-спортивне виховання.

З метою розвитку свідомого ставлення до здорового способу життя, бажання зміцнювати своє здоров’я і оточуючих протягом навчального року вихованці школи брали участь у наступних спортивних змаганнях:

- міські змагання з футзалув залік спартакіади школярів – ІІІ місце (керівник Миронов П.П.);

- міські змагання «Весела рухлива перерва» - ІІ призове місце в номінації «Ми разом – ми команда»;

- міські змагання з черлідінгу – ІІ місце (керівник Виборна Г.В.)

- участь у міському флешмобі-руханці «Роби як олімпієць», в рамках проведення Олімпійського тижня та відзначення Дня міста;

- спортивно-родинне свято «Тата, мама, я – спортивна сім’я (серед учнів початкової школи);

Щорічно в закладі проводиться День здоров’я, оздоровчі конкурси і змагання, місячник ціннісного ставлення до здоров’я, Єдиний Олімпійський урок з видатними спортсменами-чемпіонами України .

Екологічне виховання.

З метою формування екологічної культури, дбайливого відношення до навколишнього середовища проводилась робота з охорони довкілля, захисти екологічних проектів, тематичні години спілкування, виступи агітбригад тощо.

Вихованці закладу брали участь і стали переможцями у:

- міський етап Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи»           колектив учнів НВК №48 посів ІІ місце (керівник Баденко Т.В.).

- міський етап Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя земля» колектив учнів НВК №48   посів ІІІ місце (керівник Рудченко Н.І.)

- міський етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» - ІІІ місце – учні 12-Б класу (керівник Роденко О.А.)

- міський етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з біології «Юний дослідник» - ІІ місце у номінації «Охорона здоров’я» - Соценко Андрій, учень 6-А класу (керівник Свинарьова Г.А.);

- міський етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» - І місце – Краснянська Єлизавета, учениця 7-а класу (керівник Кундис Т. П.);

- міський конкурс «Плекаємо сад» - І місце , учениця 11-А Батрак В. (керівник Баденко Т.В.);

- міський етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» - ІІІ місце – команда «Батарейки» (керівник Сакун І.О.).

- міський конкурс на кращу екологічну сумку «Друге життя – сміття» учениці 9-А класу Сисік Оксана, Сацута Лариса, Мартинова Дар’я - І місце (керівник Сакун І.О.)

-міський етап Всеукраїнської акції «Букет замість ялинки» у номінації «новорічно – різдвяна композиція» робота «Новорічний кошик та добро на щастя» учениці 1-А класу Блажиєвької Валентини посіла ІІ місце (керівник Качук І.А.).

Протягом тижня «Екологічна культура – шляхдо сталого розвитку та енергонезалежності України» проведено ряд заходів:

- Конкурс малюнків з питання енергозбереження «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та енергонезалежності країни», в якому учень 3-А класу Якимченко Руслан посів ІІІ місце (керівник Гадяцька І.В.);

- Конкурс на краще есе «Чистий двір, чисте місто та чиста ріка     починається з кожного»;

-Конкурс на кращий слайд-фільм «Використання енергозберігаючих технологій у моєму навчальному закладі». Центром екології та здорового способу життя шкільного парламенту була проведена загальношкільна акція «Бережи енергію. Крокуй до зеленого майбутнього».

   Впродовж року діти закладу були активними учасниками екологічних акцій: «Чисте подвір’я», «Чисті береги, чиста ріка», «Здай батарейку – захисти майбутнє».

До навчання за обраним освітнім курсом «Основи енергопостачання та енергозбереження» проекту «Енергоефективні школи : нова генерація» зареєстровано 17 учнів 7-9-х класів.

По участі та результативності у масових заходах з екологічного напряму школа в 2017-2018 н.р. увійшла в десятку шкіл міста , які посідають високий рівень.

Проведено місячник екології, тиждень енергозбереження, святкування «Дня Землі». Доєднались до двомісячника з охорони рибних запасів у понизі Дніпра. Треба відмітити плідну роботу вчителів кафедри природничих наук (Сакун І.О., Кундис Т.П. , Рудченко Н.І., Баденко Т.В., Роденко О.А.).

Туристсько-краєзнавча робота.

По залученню юного покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини рідного краю проводилась робота щодо участі учнів школи у таких заходах:

-міський конкурс «Літопис Таврійського краю» - І місце , команда учнів 7-А класу: Філіпова В., Жеребятін П., Рощук А. , Рябченко Д. (керівник Вертегел Т.П.);

-міський конкурс Знавці міста Херсон» - ІІІ місце - команда учнів 8-А та 10-А класів : Сухарєва А., Ємельянов Р., Козлова М., Цап К., Пенізєва К.( керівник Григоренко З.Г.);

-Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» : ІІ місце – Батрак В. (11-А), ІІІ місце Пенізєва К. (10-А) – керівник Кундис Т.П.;

   З метою вивчення історії та культури рідного краю здійснено екскурсії класним колективом 9-А класу по Херсонській області, туристично-екологічний похід на байдарках по «Херсонській Венеції» в понизі Дніпра, присвячений збереженню малих рік України.

День Здоров’я відбувся у формі туристичного походу до лісу м. Олешки на базу зеленого туризму «Казки Олешшя».

Протягом року вихованці закладу були активними відвідувачами цікавих заходів у Херсонському краєзнавчому музеї.

В школі проводився День туризму, під час канікул організовано екскурсії до Карпат, м. Львова, м. Київ, в біосферний заповідник Асканію Нова, на базу зеленого туризму «Чайка» тощо.

Художньо-естетичне виховання.

   З метою формування естетичних понять, поглядів, переконань, здатностей розуміти прекрасне, в школі проводилась відповідна робота:

- міський відкритий конкурс авторів віршованої поезії «Моє місто любов’ю зігріте» - ІІІ місце,Давиденко А., 7-А клас (керівник Іванченко А.А.);

-міський конкурс «Козацькими стежинами – 2017», номінація «Фольклорно-етнографічна композиція – Козацька пісня» - І місце ,Козлова М. (8-Б) та учні 10-А класу : Ельведінов К., Ментешашвілі І., Вигорницька Д. (керівник Іванова Н.С.);

-міський конкурс майстрів художнього читання «Мова моя калинова» - І місце (Прокоп’єва М., 4-А клас);

-обласний конкурс майстрів художнього читання «Наша земля Україна» - ІІІ місце (Прокоп’єва М., 4-А клас);

-ХІ міський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва» - переможець Прокоп’єва Мар’яна (учениця 4-А класу) та учасниця гала-концерту переможців фестивалю «Острів Різдва»;

-міський конкурс образотворчого мистецтва для дітей з освітніми потребами «Осінній вернісаж – 2017» - переможці: Чернов Д.(2-В) , Панчин Д. (1-В), Цокотун А. (8-Г), Дем’янов О. (8-Г), Салюк Л. (6-В);

Конкурс «Таврійський барво грай»:

Лауреати І ступеня:

-Хореографічний ансамбль «Доміно» - номінація «Хореографія» (керівник Виборна Г.В.);

-Кузьмова Анастасія, учениця 10-А класу – номінація «Художнє слово» (керівник Іванова Н.С.);

Дипломанти:

-Вокальний ансамбль «Шаляй-валяй» - номінація «Вокал» (керівник Іванова Н.С.).

Фестиваль «Таврійське розмаїття»:

Лауреат ІІІ ступеня у середній віковій категорії – хореографічний колектив «Доміно» (керівник Виборна Г.В.).

Фестивалестрадної пісні «Кришталеві нотки» :

Лауреат І ступеня

- у номінації «Солісти» у середній віковій категорії - Царьов Євген (керівник Іванова Н.С.);

Лауреати ІІ ступеня:

-у номінації «Ансамблі, малі вокальні форми» у старшій віковій категорії – Дует : Вигорницька Дар’я, Ельведінов Кемран (керівник Іванова Н.С.);

-у номінації «Солісти» у середній віковій категорії – Марченко Василина (керівник Іванова Н.С.);

Лауреат ІІІ ступеня:

-у номінації «Солісти» у середній віковій категорії – Лень Денис (керівник Іванова Н.С.);

Дипломанти:

-у номінації «Ансамблі, малі вокальні форми» у середній віковій категорії – Ансамбль «Мужики» (керівник Іванова Н.С.);

-у номінації «Солісти» у старшій віковій категорії – Ельведінов Кемран, Вигорницька Дар’я (керівник Іванова Н.С.);

Районний конкурс «Рядки, опалені війною»

-                     ансамбль «Шаляй-валяй» - переможці

-                     ансамбль «Мужики» - переможці

-                     соліст-вокаліст Ельведінов К, Ментешашвілі І. – переможці (керівник Іванова Н.С.).

Треба звернути особливу увагу на те, що члени гуртка «Естрадний спів» (керівник Іванова Н.С.) та інші учні школи брали участь у 40 різноманітних заходах, у більшості яких шоу-група «Мужики» та ансамбль «Шаляй – валяй» показали високий результат (43 диплома, переможці – 31 диплом).

Вихованці школи кожного року беруть участь та посідають призові місця у міському відкритому фестивалі творчості дітей з особливими потребами «Ми все можемо». Щорічно учні закладу відвідують концерти Херсонської філармонії.

     Щороку в закладі проводиться загальношкільний конкурс естрадної пісні «Співоча карусель»; святкові концерти до знаменних дат; шкільні виставки плакатів до визначних подій ; новорічний концерт для учнів початкової школи від учнів 11 класу; бібліотечні уроки для учнів школи.

Слід відмітити творчий підхід керівників художньо-естетичного напряму Іванової Наталії Сергіївни та Виборної Галини Вікторівни, які проводять плідну роботу серед учнів.

Родинне виховання, робота з батьками.

З метою популяризації серед молоді позитивного ставлення до сім’ї як головного чинника людського щасливого буття, формування свідомого ставлення до створення сім’ї та до виховання дітей у родині, розуміння відповідальності за життя проводилась відповідна робота

- місячник родинного виховання ;

- тренінг для учнів 9-10 класів «Моя сім’я – моя фортеця» спільно із Школою психологічної допомоги;

- захід «Сімейні цінності» (для учнів 10-А класу), на якому був гостем отець Іоанн Гордієнко за підтримки обласної бібліотеки ім. Дніпрової Чайки ;

- участь у шкільному етапі конкурсу «Один раз на все життя»;

- спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я»

- родинні свята «Прощання з початковою школою», «Свято Букваря» тощо.

В закладі проводиться робота щодо залучення батьків до виховної роботи:

- засідання батьківського всеобучу;

- допомога в організації вечорів, свят, розважальних програм;

- участь у заходах щодо впровадження програми сімейного виховання;

- індивідуальна робота з батьками дітей з девіантною поведінкою;

- допомога в проведенні заходів щодо пропаганди здорового способу життя;

- організація спільного дозвілля.

Розповсюджено серед батьків учнів 11 класу буклети за програмою захисту материнства та дитинства, усвідомлення моральних цінностей «Програма духовного відродження» (автор Т.І. Хмельницька).

Організація позаурочної діяльності.

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України, забезпечення повноцінного всебічного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного виховання, розвитку природних здібностей учнів, задоволення їхніх освітніх запитів, враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу у школі створена система творчого розвитку учнів на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання.

Понад 400 учнів школи із задоволенням відвідують гуртки, які є центром науково-технічного, військово-патріотичного, художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, гуманітарного та спортивного виховання учнів школи.

Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення шкільних та позашкільних заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів, а також на сайті школи.

Результати гурткової діяльності закладу.

   Досягнення гуртка «Що?Де?Коли?» :

-районний етап гри «Що?Де?Коли?» - І місце;

-міський етап гри «Що?Де?Коли?» - ІІ місце.

   Досягнення гуртка «Клуб – Лідер»:

- районний відкритий брейн-ринг «Перша допомога-2017», присвячений Всесвітньому Дню надання першої медичної допомоги - ІІІ місце;

- районний огляд - конкурс на кращу роботу волонтерських Центрів- Грамота переможця;

- районний творчий конкурс привітальних листівок, буклетів і плакатів «Зі святом Вас, шановні ветерани!», присвяченого Дню визволення України від фашизму – Диплом переможця;

- конкурс соціальних плакатів «Ми – проти насилля!» - ІІ місце.

Результати роботи гуртка «Прес – коктейль»:

-                     випущено вісім номерів шкільної газети «Меридіан -48»;

-                     матеріали газети викладено на сайті школи;

-                     стали лауреатами у ХХІ у Міжнародному конкурсі шкільних медіа в номінації «Найкраща шкільна газета за змістом».

Досягнення гуртка «Умілі руки»:

-                     виставка – конкурс «Природа рідного краю-2017» (5 робіт). Переможці: Краснянська Є., Косенко А., Прокоп’єва С., Світенко В..

-                     виставка-конкурс «Зимова казка» (9 робіт). Переможці: Краснянська Є., Мазуренко К., Сидоренко Д., Демидова А., Голубанова А., Птиця Д., Федай Ю..

-                     виставка – конкурс «Космічні фантазії»: номінація «Образотворче мистецтво» - учень 8 класу Хмеленко Натан - І місце; номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» колектив гуртка «Чарівний пензлик» - І місце, учень 7 класу Ісаєв Олександр - ІІ місце, учень 7 класу Гаврилюк Олександр - ІІІ місце, учень 1 класу Вільчинський Ілля - ІІ місце.

- Конкурс «Конструювання та Моделювання» ІІ місце – учениця 6-Б класу Москаленко Кароліна (керівник Копєлова Л.К.). ІІ місце - учениця 6-Б класу Марченко Василина (керівник Копєлова Л.К.).

Досягнення гуртка «Влучний стрілок»

- ІІ місце у конкурсі радистів за програмою Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») Кошолан Наталія,учениця 10-Акласу (керівник Томель Ю.М.).

Учнівське самоврядування

Активна робота органів учнівського самоврядування в Херсонському НВК № 48 за 2017/2018 навчальний рік показала певні результати. Було створено шкільний гурток «Лідер», який тісно співпрацював із шкільним учнівським парламентом. Шкільним активом самоврядування ведеться співпраця з гуртками та їх керівниками закладу.

Шкільним учнівським парламентом проведено: вибори президента школи; звітні загальношкільні конференції, на яких були присутні лідери класів, вчителі, адміністрація школи; круглі столи на теми: «Секрети успішної людини», «Учнівське самоврядування в школі»; зустріч з комісією з питань зв’язків із громадськістю Міського учнівського парламенту на базі Херсонського НВК № 48; майстер-клас «Створення шкільної газети».

Лідерами учнівського самоврядування самостійно розроблені та проведені в школі заходи до Дня Збройних сил України, до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «На колінах стою перед вами, сповіщаю жалобу свою», до Дня Соборності України , до Новорічних свят в рамках Благодійного марафону «Сонечко в долонях», до Дня пам’яті Небесної Сотні, вікторина «Абетка здоров’я» для учнів молодшої школи, флешмоби на перервах, проект реального та віртуального спілкування у форматі Тижня Безпечного Інтернету, конкурс краси «Пані Весняночка» до Дня Вишиванки.

Лідери шкільного учнівського парламенту та гуртка «Лідер» спільно з лідерами класів та гуртками школи брали активну участь у конкурсах різного рівня:

1.         Всеукраїнський конкурс юних фотографів «Моя Україна!» - ІІІ місце. Конкурс соціальних плакатів «Ми – проти насилля!» - ІІ місце.

2.         Відкритий конкурс органів учнівського самоврядування «Лідер року – 2018» - переможці в номінації «Кращий менеджер Центру культури та дозвілля» учень 10 класу Ельведінов Кемран, «Кращий лідер району» учениця 10 класу Кузьмова Анастасія.

3.         Міський конкурс відеороликів «Безпечний Інтернет – це наш вибір» - ІІІ місце.

4.         Участь у міському заочному онлайн конкурсі «Я – волонтер».

5.         Міський конкурс на кращу учнівську статтю «Справедливість для мене це…» учень 10 класу Цап Кирило – ІІІ місце.

6.         Учасники міського правового турніру «На терезах Феміди».

Щотижня проводяться засідання голів класів та учнівської ради під керівництвом педагога-організатора Білоус А.А..

Традиційним для нашої школи стало проведення конкурсу «Клас року», який триває протягом навчального року, підсумки якого підводяться на травневій загальношкільній учнівській конференції.

Висвітлення роботи закладу в ЗМІ.

Взаємодія школи з засобами масової інформації здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації» ,«Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та цього Положення.

Організація роботи щодо взаємодії школи з ЗМІ (ТРК «Скіфія»):

-                     участь у передачі «Подаруй світло»,» сюжет про підготовку до участі у ХХV фестивалі дітей з особливими освітніми потребами «Ми все можемо» (вересень 2017);

-                     «Таврійські новини» сюжет, присвячений дітям - аутистам (березень 2018);

Представники ЗМІ були присутні на наступних відкритих заходах школи:

-                     Проект «Даруй світло!» по роботі з ветеранами АТО : відвідування в госпіталі ветеранів війни на Великдень учнями з особливими потребами.

-                     акція «Дитинство – зелене світло» спільно з інспекторами Управління патрульної поліції (листопад 2017);

-                     Відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО випускнику нашого закладу Байбузу А.В. на подвір’ї закладу (вересень 2017);

-                     Відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО випускнику нашого закладу Байбузу А.В. на будинку, де мешкав загиблий (листопад 2017);

-                     Флешмоб , присвячений Дню вишиванки на базі Херсонського державного аграрного університету (участь в заході хореографічного колективу «Доміно») (травень 2018).

Кількість стрічок новин на сайті УО Херсонської міської ради: 11.

Вагомою складовою інформаційного простору навчального закладу є шкільний сайт www.nvk48.ks.ua . Це крок до відкритості шкільного навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування і реалізації освітньої діяльності школи. В структуру шкільного сайту входить рубрика «Виховна робота», яка складається з підрубрик :Благодійні акції, Виховна система закладу, Виховуємо патріота, Екологічне виховання, Художньо-естетичне виховання, Здоровий спосіб життя, Безпеки життєдіяльності, Правове виховання, Родинне виховання, Оздоровча кампанія. В рубриці «Учням» діють підрубрики: Шкільні гуртки, Наша гордість, Учнівське життя, Соціально-психологічна служба, Шкільне самоврядування, Правила поведінки учнів, Клас року, Профорієнтація, Шкільна бібліотека.

Сайт – це візитівка школи, яка має свій унікальний стиль і систематичне подання інформації проведених заходів у стінах школи, що надає йому оригінального, сприятливого іміджу.

Співпраця з громадськими організаціями, державними установами, вищими навчальними закладами.

Останнім часом дедалі вагомішою є роль громадських організацій в житті школи, що у співпраці водночас передбачає спільне розв’язання загальношкільних питань та запровадження новітніх технологій креативної освіти та виховання відповідно до здібностей і нахилів учнів.

Заклад співпрацює з Дніпровським ВП ХВП ГУНП ювенальної превенції, зі службою у справах дітей Дніпровського району, з Товариством Червоного Хреста, обласною організацією ветеранів ІІ Світової війни, молодіжною організацією «Нова генерація», громадською організацією «Добродія – Херсон», громадською організацією ветеранів АТО «Українська єдність», Херсонсько-грузинським національно – культурним об’єднанням «Ілорі», просвітницькою організацією «Міжнародне партнерство», дитячими бібліотеками (філіал №5, №23, ім. Дніпрової Чайки, Херсонською обласною бібліотекою ім.. О.Гончара), Херсонська обласна філармонія.

Багато років поспіль заклад співпрацює із Херсонським центром позашкільної роботи Дніпровського району, Херсонським державним університетом, Херсонським палацом дитячої та юнацької творчості, Херсонським центром дитячої та юнацької творчості, Херсонським центром науково - технічної творчості.

У вересні 2017 року підписано Меморандум про співпрацю з ДВНЗ «Херсонський аграрний університет» , з метою об’єднання зусиль та спільної діяльності в рамках науково-дослідної, навчальної, профорієнтаційної та позашкільної роботи з учнівською молоддю школи.

         Аналіз виховних заходів свідчить про те, що педагогічний та учнівський колектив НВК №48 покращив свою роботу з усіх напрямів виховання учнів. Разом з тим, мають місце недоліки:

-                     організація участі учнів в конкурсах із родинного виховання, туристсько-краєзнавчого напряму;

-                     керівникам гуртків працювати над підготовкою учнів до участі у конкурсах різних рівнів.

Педагогічний колектив вирішив у наступному навчальному році спланувати роботу за напрямами:

-                     формування в учнів громадянства й патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей;

-                     формування сімейних цінностей;

-                     виховання поважного відношення до культурного й історичного минулого країни, до традицій і звичаїв предків;

-                     стимулювання здорового способу життя.


 


Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

. Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

♦ адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання;

♦ надання методичної, практичної допомоги вчителям;

♦ створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

♦ удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної бази школи, реалізація науково – методичної та виховної проблем;

♦ створення умов для вивчення факультативів;

♦ організація навчальної та позакласної роботи;

♦ створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення виховної роботи з учнями

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-         вчителів, що атестуються;

-         організація індивідуального навчання;

-         стан ведення учнівських зошитів;

-         стан ведення щоденників учнів 1-11класів;

-         стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

-         виконання навчальних програм та планів;

-         організація та проведення, курсів за вибором, факультативів;

-         організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

-         директорські контрольні роботи;

-         підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Стан профорієнтаційної роботи

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація;

- професійне виховання .

Робота проводиться в чотири етапи з такими віковими категоріями:

1) Пропедевтичний етап (1-4 класи). На цьому етапі формується у молодших школярів ціннісне відношення до праці, розуміння її ролі в житті людини і в суспільстві; розвиток інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованій на посильній практичній включеності в різні її види, у тому числі соціальну, трудову, ігрову, дослідницьку.

2) Ознайомчо-пошуковий етап (5-7 класи). На цьому етапі звертається увага на розвиток у школярів особового сенсу в набутті пізнавального досвіду і інтересу до професійної діяльності; уявлення про власні інтереси і можливості (формування образу «Я»); набуття первинного досвіду в різних сферах соціально-професійної практики: техніці, мистецтві, медицині, сільському господарстві, економіці і культурі. Цьому сприяє співвіднесення своїх індивідуальних можливостей з вимогами, що пред'являються професією до людини.

3) Базовий етап (8-9 класи). На цьому етапі відбувається уточнення та формування освітнього запиту, відповідного інтересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям, в ході факультативних занять і інших курсів по вибору; групове і індивідуальне консультування з метою виявлення і формування адекватного вибору профілю навчання.

4) Визначальний етап (10-11 класи). На цьому етапі відбувається навчання діям з самопідготовки і саморозвитку, формування професійних якостей у вибраному виді праці, корекція професійних планів, оцінка готовності до вибраної діяльності.

Створено куточок професійної орієнтації учнів, проводяться бесіди, консультації, виховні години для старшокласників на теми: «Світ сучасних професій», «Як уникнути помилок і розчарувань у виборі професії», зустрічі з людьми різних професій.

Організація харчування учнів у школі

Протягом 2017/2018 навчального року у школі було організоване харчування учнів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», та інших чинних документів. Гарячим харчуванням було охоплено приблизно 98 % учнів школи. 292 учня 1 – 4 класів отримували безкоштовне харчування, 35 дітей пільгової категорії, 119 дітей, учні з особливими освітніми потребамитьківські. За батьківські кошти харчувалося 186 учнів. Харчувалися буфетною продукцією 235 учнів.

Питання про харчування учнів розглядалося на нарадах при директорові Харчування учнів здійснювалося на перервах, згідно графіку.

Проводився бракераж сирої та готової продукції.Проводиться систематичний контроль за роботою харчоблоку з боку адміністрації закладу. Медична сестра веде контроль за технологією приготування страв.

Літнє оздоровлення

Улітку 2018 року оздоровлення та відпочинок учнів проводився у дитячому закладі відпочинку – пришкільному таборі «Сонечко». 39 учнів пільгових категорій (сироти, діти позбавлені батьківського піклування , багатодітні, малозабезпечені та діти учасників АТО) одержали безкоштовні путівки у пришкільний табір відпочинку.

Організація роботи з ЦЗ навчального закладу

Робота з ЦЗ в навчальному закладі організована відповідно до вимог Кодексу з Цивільного захисту, наказу відділу освіти «Про підсумки роботи відділу освіти з цивільного захисту у 2017 році та завдання на 2018 рік.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу школи згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення курсів “Основи здоров’я” у 1-9-х класах; предмета “Захист Вітчизни” у 10-11-х класах .Здійснювалась перевірка і закріплення учнями школи теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах.

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи. Також функціонують формування: пожежогасіння, охорони громадського порядку, надання першої медичної долікарської допомоги, евакуаційне, оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань - недостатнє, більшість працівників школи не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення новими методичними посібниками, відеоматеріалами, в основному заняття з особовим складом формувань та постійним складом проводяться за матеріалами навчальних програм «Основи здоров’я», розділів «Основи цивільного захисту» та «Основи медико-санітарної підготовки» предмета «Захист Вітчизни».

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення формувань та постійного складу працівників засобами індивідуального захисту.

Соціальний захист та охорона дитинства

Соціальним педагогом протягом вересня 2017 року здійснювалося вивчення контингенту учнів школи для складання соціального паспорта школи та зайнятості школярів у гуртковій роботі. Також у першій половині вересня був складений річний план роботи. Соціально-психологічні дослідження, психодіагностика проводилася з учнями та їх батьками. Учні були продіагностовані за такими методиками та анкетами, зокрема:

 1. Психодіагностична методика «Оцінка відносин з класом» - 6-7кл.
 2. Методика «Ціннісні пріорітети» 5 кл.
 3. Анкетування «Насильство в родинному колі та у школі» 1-ші кл.
 4. Анкета «Моє ставлення до молодіжних субкультур» - 9 кл.

       На сьогодні є велика необхідність допомогти дітям з особливими освітніми потребами – адаптуватися до умов сучасного середовища, щоб діти були підготовлені до самостійного життя, знали норми і правила культурної поведінки у суспільстві, у родині, вирішенню життєво необхідних побутових завдань, а саме: догляд за житлом і одягом, харчування, надання першої допомоги. Саме таким завданням займалась я, як соціальний педагог. Я проводила програму «Соціально-побутового орієнтування». В залежності від віку та особливостей дитини проводилися різні теми. Також приймала участь у районному семінарі, темою якого була «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами».

     Для учнів були проведені просвітницькі заходи: Урок «Здоровим бути модно», інтерактивне заняття «Переваги життя без наркотиків», тренінг «Обираєм професію». Приймала участь у предметних тижнях, таки як: Тиждень морально-правового виховання «Дитинство без насильства» (брала участь в акції «16 днів проти насильства»), День толерантності, а також іде підготовка до Тижня психології, який відбудеться 10.05.17-13.05.17.

     З учнями початкової ланки були проведені виховні години «Знай свої права та обов’язки» та цикл уроків духовного розвитку «Радість, добро та дружба».

Також відбулася профілактична робота, метою якої була формування відповідального та свідомого ставлення учнів до свого здоров’я, своїх дій та вчинків. Здійснювалася за наступними формами та темами заходів:

-          Тренінг «Здоровим бути модно»;

-          Урок-бесіда наслідки зловживання алкоголем»;

-          Урок з елементами тренінгу «Формування ефективних навичок спілкування у конфліктній ситуації»;

-          Урок-інформація «Толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих» присвячений Міжнародному Дню проти СНІДу .

   Групові консультації з учнями проводилися з питання «Що я знаю про толерантність».

     Консультативна робота з учнями, учителями, батьками проводилася за запитом.

     Отже, виходячи із вище сказаного у наступному навчальному році планую:

 1. Впровадити роботу за модулем програми В.Киричука «Універсал» – «Дослідження (методика «Соціометрія»)»;
 2. Проводити соціально-психологічний супровід учнів школи з урахуванням типу обдарованості, соціальних та психологічних станів;
 3. Своєчасно виявляти незахищені верства населення серед сімей діти, які навчаються в школі;
 4. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.

Фінансово-господарська діяльність у 2017/2018 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. На території школи розташовані основна будівля школи, окрема будівля з майстернями, кабінетом музики та класом хореографії та для занять лікувальною фізкультурою, спортивні площадки, стадіон.

Адміністрація школи разом з колективом та батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.Проводилась робота щодо дотримання встановлених лімітів на енергоносії. Використання енергоносіїв здійснювалось без перевищення.

Працівники школи, учні, батьки проводили різні акції, приймали участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час якої упорядковано клумби,висаджені квіти на клумбах, Систематично учнями школи проводиться прибирання шкільних ділянок. Ведеться покос трави на території школи. За рахунок благодійного фонду школи було придбано нову газонокосилку.Проводився косметичний ремонт приміщень та навчальних кабінетів, частково замінено енергозберігаючі лампи. Проведено підготовку до осінньо-зимового періоду,в грудні 2017року було перевірені лічильники, перезаряджені вогнегасники, виконано роботи по перевірці контуру заземлення на двох будівлях закладу за кошти благодійного рахунку.

Школа підключена до мережі Інтернет, який, установлено мережу Wi-fi, працює сайт школи де відображається життя школи.

Завершено ремонт в шкільній бібліотеці. Встановлено нові стелажі,Які були виготовлені вчителями школи Томелем Ю.М. та Мойсеєнко М.М. 20 пуфіків для сидіння. Матеріал придбано за рахунок благодійного фонду.Виготовив пуфи вчитель трудового навчання Томель Ю.М. Спонсорами було подарено в бібліотеку 10 стільців. На вікнах встановлено 5 нових ролетів.

Клас хореографії поповнився новим обладнанням ( шведська стінка, дошки Євмінова, мати, сенсорні доріжки). Встановлено на вікна ролети, встановлено та підключено нове освітлення.

За рахунок бюджету проведено капітальний ремонт підлоги в приміщенні класу для майбутніх першокласників.

За рахунок державної субвенції для дітей з особливими потребами для проведення навчальної та корекційної роботи придбано 3 інтерактивні дошки, 3 проектори, мати, пуфіки,куточки відпочинку,сенсорні доріжки, оладнання для психокорекції, дидактичний та роздатковий матеріал на загальну сумму 623 тисячі гривень.

Шкільний харчоблок за рахунок бюджетних коштів отримав машину для перетирання овочів.

Проведено роботи по благоустрою шкільного подвіря , а саме забетоновано шкільне подвіря з метою ліквідації ям., проведено ремонт паркану школи.

Проводились роботи по прочищенню системи каналізації два рази за навчальний рік.

Оновлено хол школи та коридор першого поверху ( на вікнах нові занавеси, встановлено кашпо із квітами). Проведено ремонт сходин біля входів школи.

Проводилися роботи по усуненню порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а саме евакуаційні виходи забезпечені світловими показчиками та підключені до джерела аварійного освітлення, доукомплектовані пожежні крани, та пожежний щит. Глухі грати на вікнах 1-го поверху необхідно виконати розсувними, розкривними або зємними до 01.08.2018 року.

Охорона праці педагогічних та технічних працівників

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН від 20.11.2006 № 782 у школі створювалися безпечні умови навчально-виховного процесу, призначено відповідальну особу за організацію роботи з охорони праці, а також особу, яка відповідає за конкретні питання: пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, електробезпеку, догляд за будівлями та спорудами та інше. Забезпечувалися виконання розпоряджень, наказів, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і своєчасне виконання колективного договору, угоди з охорони праці. Своєчасно проводяться вступні інструктажі, інструктажі з охорони праці на робочому місці, інструктажі учнів перед проведенням екскурсій, лабораторних та практичних робіт на уроках біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, які реєструються у відповідних журналах: «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

Одним з пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

В школі проходив Тиждень охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці.

У 2017/2018 навчальному році було продовжено роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення навчально – виховного процесу. Переглянуто та введено в дію нові інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Відповідно до Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в школі щоденно на початку занять вчителі навчальних кабінетів і майстерень перевіряли стан робочих місць учнів, справність обладнання, пристроїв та інструментів, виявляли відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Недоліки усувались негайно або записувались в журналі контролю і повідомлялися адміністрації школи для вживання заходів щодо визначення термінів виконання і призначення відповідальних. Всі приміщення школи знаходяться у належному стані.

Забезпечується виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, своєчасно, до початку навчального року, проведено випробування по замірам опору ізоляції та заземлюючого контуру (вся необхідна документація у наявності).

План евакуації при надзвичайних ситуаціях наявний, знаходиться в доступному місці.

Проте багато років не проводиться просочення вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій даху будівлі школи за адресою Олександрівська 28. Школа не може вирішити це питання без додаткового фінансування.

Головні завдання школи у 2017/2018 навчальному році будуть спрямовані на:

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та основних компетентностей учнів;

- організацію ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроках відповідно до їх мети і завдань;

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки;

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та диференційованого підходу до учнів;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- залучення позабюджетних коштів з метою забезпечення нормального функціонування школи;

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського самоврядування;

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- робота на території обслуговування школи;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників школи.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

 1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.
 2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній основі.
 4. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.
 5. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань профільного та допрофільного навчання.
 6. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.
 7. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу.
 8. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.
 9. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.
 10. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 11. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.
 12. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.
 13. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.
 14. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.
 15. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.
 16. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.
 17. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та дбайливе її використання.
 18. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників.
 19. Забезпечити педагогічну підтримку учнів у збереженні і зміцненні здоров`я.
 20. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
 21. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
 22. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією харчування школярів.

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб школа була затишною, чистою та сучасною.

Висловлюю щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше порозуміння у роботі та спільну працю.

 


Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки