Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Для батьків

Звіт директора НВК №48

Звіт директора

Херсонського загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу №48 Херсонської міської ради

Кірцхалії Олени Петрівни

про свою діяльність на посаді протягом 2015/2016 навчального року.

Шановні присутні! Навчальний рік закінчився. Я запросила вас сьогодні щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я  керувалася

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про працю», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками керівника навчального закладу, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Головною метою на сучасному етапі  педагогічний колектив вважає: допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Для досягнення цієї мети, головним у роботі є співробітництво вчителів, учнів, батьків і громадських структур, спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

. Ми виходимо с того, що учитель та учень - це два основні суб’єкти освітнього

1. Загальна інформація про навчальний заклад.

Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48 функціонує з 1967 року. Засновником НВК №48 є Херсонська міська рада. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню НВК №48.

Головною метою НВК №48 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки  дітей; забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами.

Головним завданням НВК №48 є:

-           створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

-           рання інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціалізуюче середовище;

-           забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в НВК №48 з корекційно-розвитковою роботою та медичною реабілітацією;

-           виховання  почуття доброти, милосердя, взаємовиручки та адаптації учнів з різним станом здоров'я до соціуму;

-           виховання шанобливого ставлення до родини, старших, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-           формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

-           виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-           розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-           реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-           виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

-           створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину   і суспільство;

-           виховання цілісного сприйняття світу, вміння орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей;

-           підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

-           проведення корекційно-розвиткової роботи, спрямованої на розвиток компенсаторних можливостей учнів з особливими освітніми потребами, для їхньої подальшої соціальній реабілітації у соціумі;

-           створення умов для спеціального оздоровчо-виховного та корекційного навчання, відновлення здоров'я, адаптації та інтеграції в сучасному світі;

-           здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушень;

-           розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і вміння учнів самовдосконалюватися;

-           розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

-           сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

-           сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

-           забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

-           здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

У 2015-2016 навчальному році працювало 69 педагогічних працівників та 19 працівників обслуговуючого персоналу. Навчання у цьому році завершило 743 учні в 34 класах. Середня наповнюваність класів становить 28 учнів. У НВК №48 в цьому навчальному році відкрито спеціальні класи для дітей з вадами розумового розвитку ,функціонують спеціальні класи інтенсивної педагогічної корекції, а також функціонують два класи для дітей з вадами слуху.

2. Кадрове забезпечення.

У 2015 -2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп'ютером, майже всі вчителі у навчальному процесі використовують комп'ютерні технології. зокрема, метод проектів рекламні ролики, відео уроки, проекти-презентації тощо. Такі форми роботи стимулюють інтерес учнів до здобуття певної суми знань та інформації інтерес до пошуку, інтерес до нової проблеми та її розв'язання і практичне застосування набутих знань.

Формуванню таких важливих якостей як комунікабельність та співробітництво, уміння самостійно відбирати інформацію та аналізувати її. По якісному складу педагогічних працівників наша школа має 32 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, 17 учителів першої категорії, 8 вчителя другої категорії та 8 спеціалістів, вищу освіту мають 67 вчителів, два учителі мають спеціальну педагогічну освіту; вісім вчителів мають педагогічне звання «вчитель-методист», 15 - «старший вчитель».

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. її робота направлена на координацію методичних об’єднань, удосконалення педагогічної майстерності кожного вчителя, на пошук нових форм навчання та виховання учнів, реалізацію науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» Головними завданнями методичної роботи є:

*  забезпечити оновлення змісту і структури освітніх послуг з урахуванням змін освітнього простору;

* підтримка педагогів стосовно до впровадження інноваційних інтерактивних технологій навчання;

* апробація та впровадження освітніх технологій і досягнень науки щодо професійної компетентності педагогів та їх мобільності;

* здійснення моніторингу освіти та виявлення протиріч, що потребують удосконалення.

Очолює методичну раду  заступник  директора з НВР Абдурахманова С.Г.

У закладі створені шкільні методичні об’єднання і призначені їх керівники

* початкових класів -Тимосевич В.В.

* української словесності та історії - Голокоз Н.В.

* російської мови та іноземної словесності - Липська Г.О.

* природничих наук - Кундис Т.П.

* математики - Мітіна Н.В.

* розвивальних дисциплін - Копєлова Л.К.

* вчителів –дефектологів  - Кісельова Н.В.

* класних керівників - Шевченко Л.В.

* Створено творчі групи вчителів:

* з проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» - керівник Кундис Т.П.;

* з проблеми «Виявлення обдарованих дітей 5-11 класів та підготовки їх до наукової діяльності - керівник   Краєвська О.П.

* з проблеми «Використання інформаційно-комунікакційних технологій на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів» - керівник Чебикіна І.В.

* Діє наставництво досвідчених вчителів з метою надання допомоги молодим вчителям.

Основні напрямки методичної роботи:

·  Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;

·  Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної, особистісної зорієнтованої спрямованості;

·  Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

·  Залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна діяльність. Учителі школи широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

Педагоги школи активно залучаються до роботи в семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Удосконалюється сайт нашої школи. Аналіз якісного складу педагогів закладу дозволяє зробити висновок, що навчально-виховний процес може бути на достатньому та високому рівні.

4. Навчальна діяльність

Протягом 2015-2016 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня і на 26 травня у нашому мікрорайоні дітей, неохоплених навчанням, немає.

Учні школи приймають активну участь у республіканських і міжнародних конкурсах: «Левеня», «Кенгуру», «Лукоморъе»,  «Колосок» та інших. У школі діють курси за вибором, факультативи, виділяються години із варіативної складової робочого навчального плану на додаткові індивідуальні та групові заняття. Ці години використовуються для роботи з обдарованими та невстигаючими учнями.

Особливістю роботи початкової школи є формування навичок і вмінь вчитися, розвиток мовленнєвих, читацьких та обчислювальних навичок, а також навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. Навчання у 1-х класах здійснювалося за новими програмами. З 1-го класу введена іноземна мова (англійська), а 2-го класу - сходинки до інформатики. Варіативна складова робочого навчального плану використовується з метою розширення світогляду дитини, особливу увагу відведено навчанню учнів спілкуватися з комп’ютером. Заняття проводяться шляхом організації курсів за вибором, факультативів, гурткової роботи тощо.

Використання варіативної складової дає можливість вчителям додатково працювати з учнями, які цього потребують, для засвоєння навчальних програм, а також працювати з обдарованими учнями.

Хочу висловити глибоку вдячність всім вчителям, учні яких стали переможцями олімпіад всіх рівнів, за самовіддану працю по підготовці дітей до цих конкурсів.

5. Виховна та позакласна робота.

У 2015-2016 навчальному році виховна робота в школі здійснювалася згідно річного плану . Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників заходів та програм, а також спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі «Діти України», комплексної програми профілактики злочинності, та закону Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності захисту моралі та формування здорового способу життя». Виховна робота була спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення та самовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками.

Працюють загони ДЮІР та ДЮП, які ведуть роботу з пропаганди безпечної життєдіяльності. Учні юних дружин брали участь у районних та міських змаганнях: агітбригада ДЮІР «Світлофор» посіла 1 місце, а ДЮП - 3 місце.

Хочу звернути увагу на стан здоров'я наших дітей. У 2015-2016 навчальному році відповідно до довідок до різних груп увійшло 213 учнів - 34%: серед учнів початкової школи - 19,5%; серед учнів основної школи - 37% ,старшої - 57%. Які причини:

Зайва вага;

Малорухомий стиль життя;

Недостатнє перебування на свіжому повітрі;

Відсутність або недостатнє фізичне навантаження;

Нервово-психічні та фізичні перенавантаження, тощо. Тому нашим спільним завданням є:

Формувати бережливе її дбайливе ставлення учнів до власного здоров’я як найважливішої умови реалізації своїх можливостей;

Створення умов для здоров’я, уміння оцінювати свої індивідуальні можливості організму у сфері фізичної культури.

Залучати до занять фізичною культурою та запобігати таким негативним чинникам як паління, наркоманія, комп’ютероманія тощо.

7. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у закладами охорони здоров'я та громадськими організаціями.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

Превентивне виховання.

Морально-етичне виховання.

Художньо-естетичне виховання.

Громадянсько-патріотичне виховання.

Трудове виховання.

Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

Економічне виховання.

Екологічне виховання.

Виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та непогані результати:

1.               Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

2.               Цикл заходів щодо святкування визволення України від фашистських загарбників та визволення міста Херсона від фашистських загарбників. Продовжувалась робота групою «Пошук» пошуково-дослідницького напряму у краєзнавчій роботі. Надання допомоги дітям війни та праці, залучення до цієї роботи волонтерських учнівських груп.

3.               Цикл заходів щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років

4.               Були проведені уже традиційні для нашої школи свята та заходи:

- свято Першого дзвоника, День учителя, заходи до Дня міста, новорічні ранки «Казкова феєрія», свято 8 березня тощо;

- в рамках проекту за здоровий спосіб життя проведені слідуючі заходи: день здоров’я , всеукраїнський Олімпійський урок, спортивні змагання «Тато, мама і я - спортивна сім’я» та інші.

Організована робота правового клубу «Феміда», члени якого допомагають у проведенні заходів з правової тематики. Активно навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолога-педагогічних спостережень. Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекцій бере участь адміністрація школи. Велику допомогу у цій важливій роботі надає соціально-психологічна служба закладу. До проведення лекцій та бесід залучаються працівники центру зайнятості, лікарі, поліція.

8. Збереження і зміцнення здоров'я учнів.

Медичне обслуговування учнів школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. В школі створений медичний кабінет ,працює медична сестра ,яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком установленим комунальною клінічною лікарнею імені О.Лучанського. Працівники їдальні - кухар проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у директора школи. Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку . Учні 5-11 класів харчуються за кошти батьків. Безкоштовно харчуються учні пільгових категорій.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на загальношкільних зборах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється певна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. На при великий жаль, побутові травми серед учнів за цей рік не зменшилися - стабільно щорічно від 25 до ЗО травм.

10 Фінансово-господарська діяльність.

Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. В цьому навчальному році проведено за кошти бюджету капітальний ремонт системи опалення закладу, частковий ремонт даху будівлі закладу. Заплановано ремонт бібліотеки, харчоблоку, спортивної зали, заміна вікон, систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії, водопостачання, теплопостачання та газопостачання.   Хочу висловити вам, шановні батьки щиру вдячність за матеріальну і моральну підтримку школи. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри . Систематично за потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Для ремонту школи використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

В закладі проводиться певна робота щодо зміцнення та модернізації навчально-матеріальної бази:

- забезпеченість підручниками складає 95% від потреби;

- комп’ютерне забезпечення складає -64 шт., підключено три лінії Інтернету, п’ять  проекторів;

- 100% забезпечення меблями (парти, стільці).

Пройшли атестацію 16  кабінетів та дві майстерні.

11.Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Головними завданнями школи на 2016-2017 навчальний рік визначено:

- удосконалення форм і методів надання якісних освітніх послуг всім категоріям дітей;

- продовжити роботу над зміцненням та удосконалення навчально-матеріальної бази;

В центрі нашої уваги повинна стати реальна дитина з її проблемами, потребами, нахилами . Вести постійними моніторинг досягнень учнів у навчальній та суспільно-корисній діяльності.

Працювати над укріплення спортивної бази закладу

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ, ФІНАНСОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ :

·  розширення створеного  сайту закладу;

·  збільшити щорічні розміри позабюджетних надходжень;

·  зміцнення навчально-матеріальну базу: провести ремонт бібліотеки, замінити вікна у спортивній залі, на харчоблоці, провести ремонт приміщення для майбутнього класу хореографії.

·  створити кабінети інтерактивних освітніх, медичних, корекційно-компенсаторних технологій, фізичної реабілітації, лікувальної фізичної культури, 

Звіт директора

Херсонського загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу №48 Херсонської міської ради

                                               Кірцхалії Олени Петрівни 
про свою діяльність на посаді протягом 20
15/2016 навчального року.

Шановні присутні! Навчальний рік закінчився. Я запросила вас сьогодні щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я  керувалася

Законами України «Про освіту»,»Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про працю»,Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками керівника навчального закладу, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Головною метою на сучасному етапі  педагогічний колектив вважає: допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Для досягнення цієї мети,головним у роботі є співробітництво вчителів, учнів, батьків і громадських структур, спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

. Ми виходимо с того,що учитель та учень - це два основні суб’єкти освітнього

1.     Загальна інформація про навчальний заклад.

Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48 функціонує з 1967 року. Засновником НВК №48 є Херсонська міська рада. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню НВК №48.

Головною метою НВК №48 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки  дітей; забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами.

Головним завданням НВК №48 є:

-      створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

-      рання інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціалізуюче середовище;

-      забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в НВК №48 з корекційно - розвитковою роботою та медичною реабілітацією;

-      виховання  почуття доброти, милосердя, взаємовиручки та адаптації учнів з різним станом здоров'я до соціуму;

-      виховання шанобливого ставлення до родини, старших, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-      формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

-      виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-      розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-      реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-      виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

-      створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину   і суспільство;

-      виховання цілісного сприйняття світу, вміння орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей;

-      підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

-      проведення корекційно-розвиткової роботи, спрямованої на розвиток компенсаторних можливостей учнів з особливими освітніми потребами, для їхньої подальшої соціальній реабілітації у соціумі;

-      створення умов для спеціального оздоровчо-виховного та корекційного навчання, відновлення здоров'я, адаптації та інтеграції в сучасному світі;

-      здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушень;

-      розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і вміння учнів самовдосконалюватися;

-      розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

-      сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

-      сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

-      забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

-      здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

У 2015-2016 навчальному році працювало 69 педагогічних працівників та 19 працівників обслуговуючого персоналу. Навчання у цьому році завершило 743 учні в 34 класах. Середня наповнюваність класів становить 28 учнів. У НВК №48 в цьому навчальному році відкрито спеціальні класи для дітей з вадами розумового розитку,функціонують спеціальні класикласи інтенсивної педагогічної корекції, а також функціонують два класи для дітей з вадами слуху.

                                                 2. Кадрове забезпечення.

У 2015 -2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп'ютером,майже всі вчителі у навчальному процесі використовують комп'ютерні технології. зокрема, метод проектів рекламні ролики, відео уроки, проекти-презентації тощо. Такі форми роботи стимулюють інтерес учнів до здобуття певної суми знань та інформації інтерес до пошуку, інтерес до нової проблеми та її розв'язання і практичне застосування набутих знань.

Формуванню таких важливих якостей як комунікабельність та співробітництво, уміння самостійно відбирати інформацію та аналізувати її. По якісному складу педагогічних працівників наша школа має 32 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, 17 учителів першої категорії, 8 вчителя другої категорії та 8 спеціалістів, вищу освіту мають 67 вчителів, два учителі мають спеціальну педагогічну освіту; вісім вчителів мають педагогічне звання «вчитель-методист», 15 - «старший вчитель».

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. її робота направлена на координацію методичних об’єднань, удосконалення педагогічної майстерності кожного вчителя,на пошук нових форм навчання та виховання учнів,реалізацію науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» Головними завданнями методичної роботи є:

*                 забезпечити оновлення змісту і структури освітніх послуг з урахуванням змін освітнього простору;

*                підтримка педагогів стосовно до впровадження інноваційних інтерактивних технологій навчання;

*                апробація та впровадження освітніх технологій і досягнень науки щодо професійної компетентності педагогів та їх мобільності;

*                здійснення моніторингу освіти та виявлення протиріч,що потребують удосконалення.

Очолює методичну раду  заступник  директора з НВР Абдурахманова С.Г.

У закладі створені шкільні методичні об’єднання і призначені їх керівники

*                початкових класів -Тимосевич В.В.

*                української словесності та історії - Голокоз Н.В.

*                російської мови та іноземної словесності - Липська Г.О.

*                природничих наук - Кундис Т.П.

*                математики - Мітіна Н.В.

*                розвивальних дисциплін - Копєлова Л.К.

*                вчителів –дефектологів  - Кісельова Н.В.

*                класних керівників - Шевченко Л.В.

*                Створено творчі групи вчителів:

*                з проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» - керівник Кундис Т.П.;

*                з проблеми «Виявлення обдарованих дітей 5-11 класів та підготовки їх до наукової діяльності - керівник   Краєвська О.П.

*                з проблеми «Використання інформаційно-комунікакційних технологій на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів» - керівник Чебикіна І.В.

*                Діє наставництво досвідчених вчителів з метою надання допомоги молодим вчителям.

Основні напрямки методичної роботи:

·         Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;

·         Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної, особистісної зорієнтованої спрямованості;

·         Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

·         Залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна діяльність. Учителі школи широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

Педагоги школи активно залучаються до роботи в семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Удосконалюється сайт нашої школи. Аналіз якісного складу педагогів закладу дозволяє зробити висновок, що навчально-виховний процес може бути на достатньому та високому рівні.

4. Навчальна діяльність

Протягом 2015-2016 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня і на 26 травня у нашому мікрорайоні дітей,неохоплених навчанням, немає.

Учні школи приймають активну участь у республіканських і міжнародних конкурсах: «Левеня», «Кенгуру», «Лукоморъе»,  «Колосок» та інших. У школі діють курси за вибором, факультативи, виділяються години із варіативної складової робочого навчального плану на додаткові індивідуальні та групові заняття. Ці години використовуються для роботи з обдарованими та невстигаючими учнями.

Особливістю роботи початкової школи є формування навичок і вмінь вчитися, розвиток мовленнєвих,читацьких та обчислювальних навичок, а також навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. Навчання у 1-х класах здійснювалося за новими програмами. З 1-го класу введена іноземна мова (англійська), а 2-го класу - сходинки до інформатики. Варіативна складова робочого навчального плану використовується з метою розширення світогляду дитини,особливу увагу відведено навчанню учнів спілкуватися з комп’ютером. Заняття проводяться шляхом організації курсів за вибором, факультативів, гурткової роботи тощо.

Використання варіативної складової дає можливість вчителям додатково працювати з учнями,які цього потребують,для засвоєння навчальних програм,а також працювати з обдарованими учнями.

Хочу висловити глибоку вдячність всім вчителям, учні яких стали переможцями олімпіад всіх рівнів, за самовіддану працю по підготовці дітей до цих конкурсів.

5. Виховна та позакласна робота.

У 2015-2016 навчальному році виховна робота в школі здійснювалася згідно річного плану . Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників заходів та програм, а також спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі «Діти України», комплексної програми профілактики злочинності, та закону Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності захисту моралі та формування здорового способу життя». Виховна робота була спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення та самовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками.

Працюють загони ДЮІР та ДЮП, які ведуть роботу з пропаганди безпечної життєдіяльності. Учні юних дружин брали участь у районних та міських змаганнях:агітбригада ДЮІР «Світлофор» посіла 1 місце, а ДЮП - 3 місце.

Хочу звернути увагу на стан здоров'я наших дітей. У 2015-2016 навчальному році відповідно до довідок до різних груп увійшло 213 учнів - 34%: серед учнів початкової школи - 19,5%; серед учнів основної школи - 37% ,старшої - 57%. Які причини:

Зайва вага;

Малорухомий стиль життя;

Недостатнє перебування на свіжому повітрі;

Відсутність або недостатнє фізичне навантаження;

Нервово-психічні та фізичні перенавантаження, тощо. Тому нашим спільним завданням є:

Формувати бережливе іі дбайливе ставлення учнів до власного здоров*я як найважливішої умови реалізації своїх можливостей;

Створення умов для здоров*я,уміння оцінювати свої індивідуальні можливості організму у сфері фізичної культури.

Залучати до занять фізичною культурою та запобігати таким негативним чинникам як паління, наркоманія, комп’ютероманія тощо.

7. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у закладами охорони здоров'я та громадськими організаціями.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

Превентивне виховання.

Морально-етичне виховання.

Художньо-естетичне виховання.

Громадянсько-патріотичне виховання.

Трудове виховання.

Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

Економічне виховання.

Екологічне виховання.

Виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та непогані результати:

1.              Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

2.              Цикл заходів щодо святкування визволення України від фашистських загарбників та визволення міста Херсона від фашистських загарбників. Продовжувалась робота групою «Пошук» пошуково-дослідницького напряму у краєзнавчій роботі. Надання допомоги дітям війни та праці, залучення до цієї роботи волонтерських учнівських груп.

3.              Цикл заходів щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років

4.              Були проведені уже традиційні для нашої школи свята та заходи:

- свято Першого дзвоника,День учителя,заходи до Дня міста,новорічні ранки «Казкова феєрія», свято 8 березня тощо;

- в рамках проекту за здоровий спосіб життя проведені слідуючі заходи: день здоров’я , всеукраїнський Олімпійський урок, спортивні змагання «Тато, мама і я - спортивна сім’я» та інші.

Організована робота правового клубу «Феміда», члени якого допомагають у проведенні заходів з правової тематики. Активно навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолога-педагогічних спостережень. Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекцій бере участь адміністрація школи. Велику допомогу у цій важливій роботі надає соціально-психологічна служба закладу. До проведення лекцій та бесід залучаються працівники центру зайнятості,лікарі,міліція.

8. Збереження і зміцнення здоров'я учнів.

Медичне обслуговування учнів школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. В школі створений медичний кабінет ,працює медична сестра ,яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком установленим комунальною клінічною лікарнею імені О.Лучанського. Працівники їдальні - кухар проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у директора школи. Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку . Учні 5-11 класів харчуються за кошти батьків. Безкоштовно харчуються учні пільгових категорій.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на загальношкільних зборах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється певна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. На при великий жаль, побутові травми серед учнів за цей рік не зменшилися - стабільно щорічно від 25 до ЗО травм.

10 Фінансово-господарська діяльність.

Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. В цьому навчальному році проведено за кошти бюджету капітальний ремонт системи опалення закладу, частковий ремонт даху будівлі закладу. Заплановано ремонт бібліотеки, харчоблоку, спортивної зали, заміна вікон, систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії,водопостачання,теплопостачання та газопостачаня.   Хочу висловити вам,шановні батьки щиру вдячність за матеріальну і моральну підтримку школи. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри . Систематично за потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Для ремонту школи використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

В закладі проводиться певна робота щодо зміцнення та модернізації навчально-матеріальної бази:

- забезпеченість підручниками складає 95% від потреби;

- комп’ютерне забезпечення складає -64 шт., підключено три лінії Інтернету, п’ять  проекторів;

- 100% забезпечення меблями (парти,стільці).

Пройшли атестацію 16  кабінетів та дві майстерні.

11.Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Головними завданнями школи на 2016-2017 навчальний рік визначено:

- удосконалення форм і методів надання якісних освітніх послуг всім категоріям дітей;

- продовжити роботу над зміцненням та удосконалення навчально-матеріальної бази;

В центрі нашої уваги повинна стати реальна дитина з її проблемами,потребами,нахилами . Вести постійними моніторинг досягнень учнів у навчальній та суспільно-корисній діяльності.

Працювати над укріплення спортивної бази закладу

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ, ФІНАНСОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ :

·  розширення створеного  сайту закладу;

·  збільшити щорічні розміри позабюджетних надходжень;

·  зміцнення навчально-матеріальну базу: провести ремонт бібліотеки, замінити вікна у спортивній залі,на харчоблоці, провести ремонт приміщення для майбутнього класу хореографії.

·  створити кабінети інтерактивних освітніх, медичних, корекційно-компенсаторних технологій, фізичної реабілітації, лікувальної фізичної культури,

Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки